CDROM-Online

 
Ei Compendex
 
[image]
 
ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร งานวิจัย และรายงานการประชุม ด้านวิศวกรรมศาสตร
 
สืบค้นได้ที่ URL: http://202.28.92.194/ei/main.nsp?view=Ei ข้อมูลตั้งแต่ ปี 1970 ถึง May 2007
 
   
 
...............................................................
   
 
CAB ABSTRACTS
 
  ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร งานวิจัย รายงานการประชุม สิทธิบัตร และมาตรฐาน ด้านการเกษตร สัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน
 

สืบค้นได้ที่ URL: http://202.28.92.194/cabi

  คู่มือการใช้งาน http://library.kku.ac.th/e-docs/agi_new.pdf หรือ http://library.kku.ac.th/e-docs/cabi.pdf
   
 
...............................................................