Home

ทะเบียนและประมวลผล

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตารางเรียนนักศึกษา

ตารางสอนอาจารย์

ตารางการใช้ห้อง อ.บริหาร

ตารางการใช้ห้อง อ.เรียนรวม

ตารางการใช้ห้อง อ.ประมง

ตารางสอบนักศึกษา

ตรวจสอบจบการศึกษา

แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน

แบบรายงานผลการประเมิน

ระบบงานหอพักนักศึกษา

ตรวจสอบพัสดุไปรณีย์

เว็บบอร์ดงานบริการ

สมุดเยี่ยม

 

ยังไม่ได้กรอกรหัสประจำตัว

เพื่อให้การเข้าสอบของนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา  ควรปฏิบัติดังนี้

 • นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด
 • การเข้าสอบ นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย  นักศึกษาชายห้ามสวมกางเกงยีนส์เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • การเข้าสอบทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 • การขอเอกสารรับรองเข้าห้องสอบจะต้องติดต่อ  งานบริการการศึกษา  อาคารสำนักงานบริหาร แห่งเดียวเท่านั้น
 • อนุญาตให้นักศึกษาออกนอกห้องสอบได้เมื่อต้องการส่งข้อสอบเท่านั้น (หลังจากเริ่มสอบแล้วไม่น้อยกว่า 45 นาที)  ยกเว้นกรณีนักศึกษาเจ็บป่วยกระทันหัน  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการคุมสอบ
 • กรณีเจ็บป่วยและต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสอบชดเชย  ให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2542) ดังนี้
  1. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมาย
  2. แพทย์ผู้ลงนามในใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
  3. ในใบรับรองแพทย์ต้องระบุโรค  อาการป่วยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย์ให้ชัดเจน หากต้องการให้หยุดพักเพื่อการบำบัดรักษาให้ระบุวันเริ่มต้นพักและระยะเวลาพักด้วย
 • การทุจริตสอบมีโทษดังนี้  1. ปรับตกในวิชานั้น  2.ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้ว  3.ปรับตกทุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

 

 

งานบริการการศึกษาวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 112 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร 042-415610
ออกแบบโดย ละมุณ กั้งจำปา Klamun@kku.ac.th