Home

ทะเบียนและประมวลผล

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตารางเรียนนักศึกษา

ตารางสอนอาจารย์

ตารางการใช้ห้อง อ.บริหาร

ตารางการใช้ห้อง อ.เรียนรวม

ตารางการใช้ห้อง อ.ประมง

ตารางสอบนักศึกษา

ตารางคุมสอบอาจารย์

ตรวจสอบจบการศึกษา

แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน

แบบรายงานผลการประเมิน

ระบบงานหอพักนักศึกษา

ตรวจสอบพัสดุไปรณีย์

เว็บบอร์ดงานบริการ

สมุดเยี่ยม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา  2558 ระหว่างวันที่  10-30 พฤษภาคม 2559


รหัสนักศึกษา
 

หมายเหตุด่วนที่สุด :

เป็นแนวปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบของนักศึกษาในช่วง ก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ และหลังการสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ข้อ 5.  การแต่งกาย
                        ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ข้อ 6  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

  1. ต้องมีเวลาเรียนรายวิชานั้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด สำหรับรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัตินักศึกษาต้องปฏิบัติงานในรายวิชานั้นจนครบตามกำหนดของรายวิชานั้น ๆ  ทั้งนี้ยกเว้นอาจารย์ประจำวิชาจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  2.  ต้องไม่ถูกลงโทษตัดสิทธิ์การสอบจากมหาวิทยาลัย

ข้อ 7  การเข้าห้องสอบ

  1. ห้ามเข้าสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
  2. ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดการข้อมูล และเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจำวิชาอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ผู้ที่มาหลังจากเริ่มทำการสอบไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  ยกเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของปรานคณะกรรมการาสอบของแต่ละคณะ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการสอบมอบหมาย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 นาทีหลังจากเวลาที่เริ่มสอบแล้ว
  4. นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามเลขที่นั่งที่คณะกรรมการสอบได้จัดไว้ให้

ข้อ 8  การปฏิบัติตนระหว่างการสอบ

  1. นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบ
  2. ให้นักศึกษาผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและลายมือชื่อ ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ
  3. นักศึกษาต้องมีเครื่องใช้ของตนเอง ห้ามหยิบยืมเครื่องใช้กันในห้องสอบ
  4. ห้ามทำการทุจริต หรือกระทำการใด ๆ ที่ส่อเจตนาทุจริต
  5. ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ
  6. หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้ทำไปตามที่ปรากฏในข้อสอบหรือตามที่เห็นสมควร หรือถามกรรมการคุมสอบ
  7. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการ   คุมสอบเสียก่อน
  8. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากกรรมการคุมสอบว่าหมดเวลาสอบ       ให้ยุติการเขียนใด ๆ โดยทันที

ข้อ 9  การส่งกระดาษคำตอบ

  1. ให้กรอกข้อความลงบนปกสมุดคำตอบในครบถ้วน ถ้าเป็นกระดาษคำตอบให้กรอกข้อความ หัวกระดาษทุกแผ่น
  2. ให้วางกระดาษคำตอบและหรือสมุดคำตอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบของตน หรือตามที่กรรมการคุมสอบกำหนดให้

ข้อ 10  การออกจากห้องสอบ

  1. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษเขียนคำตอบออกไปนอกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชาที่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  2. นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบแล้วไม่น้อยกว่า 45 นาที
  3. เมื่อสอบเสร็จก่อน ต้องออกไปให้พ้นบริเวณห้องสอบและไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

ข้อ 11  การสอบเมื่อมีเหตุสุดวิสัย
            เมื่อมีเหตุสุดวิสัยทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดตามวันเวลาที่กำหนดไว้ได้ ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
            11.1 นักศึกษาต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสอบทราบทันทีถึงเหตุที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ พร้อมที่อยู่ที่คณะกรรมการสอบสามารถติดต่อได้
คณะกรรมการสอบจะเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามกล่าวอ้างของนักศึกษาหรือไม่

            11.2 นักศึกษาอาจจะเข้าสอบได้ภายในวันเดียวกับที่ขาดสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด เมื่อคณะกรรมการสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเหตุ
สุดวิสัย ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสอบจะแจ้งให้นักศึกษาทราบกำหนดเวลาและสถานที่สอบ

             11.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถจัดให้นักศึกษาเข้าสอบได้ภายในวันเดียวกับที่ขาดสอบรายวิชานั้น ๆ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้

                        11.3.1  กรณีลงทะเบียนรายวิชาในคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ให้นักศึกษายื่นคำร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาแจ้งให้อาจารย์ประจำวิชาดำเนินการสอบชดเชย
                        11.3.2  กรณีลงทะเบียนรายวิชานอกคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ให้นักศึกษายื่นคำร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาแจ้งให้
คณะที่อาจารย์ประจำวิชาสังกัดดำเนินการสอบชดเชย

   เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  ให้นักศึกษาสอบชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกำหนด

 

งานบริการการศึกษาวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 112 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร 042-415610
ออกแบบโดย ละมุณ กั้งจำปา Klamun@kku.ac.th