ดร.จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจาก University Toulouse1 Capitole ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย Professor Francois Vellas ไปบรรยายให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตร Master (M2) International Tourism Economics หัวข้อ International Tourism and Economic Impact of Thailand ระหว่างว ...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าคราม  ในงาน “Creative Karm Exclusive Clothes สร้างสรรค์คราม สามถิ่นอัตลักษณ์”  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2559 ณ อัศวรรณช๊อปปิ้งคอมแพลกซ์ 1 อำ ...

ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.