คณะผู้บริหาร


ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
รองอธิการบดี
วิทยาเขตหนองคาย

อาจารย์ ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย


   

รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
    

นางดารารัตน์ อุ่นคำ
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตหนองคาย