ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัล อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อการผลิตสื่อสู่สังคม
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ondefilm.com
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095 248 1593
อีเมล์ ondefilm@gmail.com