ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย วิทยาหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติได้จริง วิทยาเขตหนองคายฯ พิจารณาเห็นว่าการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว และหน่วยเทคโนโลยีฯ ได้รับอนุมัติให้ ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ มีสิทธิเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการแล้ว