ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "องค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "องค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560 
โดยนักศึกษา สามารถเลือกตั้งล่วงหน้า ได้ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ (อคร.เก่า)

และสามารถเลือกตั้งทั่วไป ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 
เวลา 08.30-16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะที่นักศึกษาสังกัด
------------------------------
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ 
https://sac.kku.ac.th/electionsac/
------------------------------