ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=908
 ประชาสัมพันธ์  " ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 " # วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 # ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ1 # มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  วันสุดท้ายส่งบทคัดย่อและเรื่องเ


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=895
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2560" มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ------------------------ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งขบวนแห่ ณ วัดศรีเจริญ (เซเว่นฯ หนองเดิ่น) ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ------------------------ กำหนดการ 7.3


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=891
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12 ตามที่มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รั

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=883
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "องค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนักศึกษา สามารถเลือกตั้งล่วงหน้า ได้ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ (อคร.เก่า) และสามารถเล

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=857
  เปิดรับสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 สมัครออนไลน์ได้ที่เว็ป >> CLICK <<  

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=873
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม -------------------------  โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย  -------------------------  กิจกรรม  ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยหน่วยพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดสอบสมรรถภาพทางก

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=870
กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.    กิจกรรม บวงสรวงสิ่งศักสิทธิ์ในวิทยาเขตหนองคาย เวลา 10.30 น.    ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ โรงยิมวิทยาเขตหนองคาย เวลา 12.00 น.    บุ


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=860
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนชาย และหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี ทั่วประเทศ ซ

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=871
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และเรียนอย่างไรให้มีความสุข" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร และ รศ.พรชัย สุนทรพันธ์ ณ ห้องประชุมอเนกปร

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=848
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอระดับจังหวัด หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ" สามารถสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ www.nongkhai-culture.org หรือหมายเลขโทรศั

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=831
เรื่อง แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2559       ดาวโหลดแบบฟอร์มตรวจร่งกาย >> Click <<

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=838
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะหนักด้วยการดูดกลืนแสง รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=823
ด้วย วิทยาหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติได้จริง วิทยาเขตหนองคายฯ พิจารณาเห็นว่าการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้จะ

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=822
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตส


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=816
        กำหนดการ โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ บ้านคุยนางขาว ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย      วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559   เวลา 07.00 น.           อาจารย์ บุคลา

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=814
               ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ ได้เชิญวิทยากรจากบริษัท Google แห่งประเทศไทย โดยคุณ ยศพล สิงหวรกุล มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง Work smart with go