ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=873
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม -------------------------  โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย  -------------------------  กิจกรรม  ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยหน่วยพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดสอบสมรรถภาพทางก


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=857
  เปิดรับสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 สมัครออนไลน์ได้ที่เว็ป >> CLICK <<  

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=860
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนชาย และหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี ทั่วประเทศ ซ

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=871
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และเรียนอย่างไรให้มีความสุข" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร และ รศ.พรชัย สุนทรพันธ์ ณ ห้องประชุมอเนกปร

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=848
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอระดับจังหวัด หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ" สามารถสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ www.nongkhai-culture.org หรือหมายเลขโทรศั

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=831
เรื่อง แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2559       ดาวโหลดแบบฟอร์มตรวจร่งกาย >> Click <<

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=838
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะหนักด้วยการดูดกลืนแสง รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=823
ด้วย วิทยาหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติได้จริง วิทยาเขตหนองคายฯ พิจารณาเห็นว่าการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้จะ

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=822
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตส


http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=816
        กำหนดการ โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ บ้านคุยนางขาว ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย      วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559   เวลา 07.00 น.           อาจารย์ บุคลา

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=814
               ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ ได้เชิญวิทยากรจากบริษัท Google แห่งประเทศไทย โดยคุณ ยศพล สิงหวรกุล มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง Work smart with go

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=780
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าคราม  ในงาน “Creative Karm Exclusive Clothes สร้างสรรค์คราม สามถิ่นอัตลักษณ์”  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและน

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=756
     สัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พบก

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=748
การประชุมวิชาการและตรวจสุขภาพพิเศษ โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ณ วิทยาเขตหนองคาย เนื่องในวันศรีนครินทร์ วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 // ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น // ตรวจสุขภาพฟรี จำนวนจำกัด 200 คน !! ติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=746
โครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ "Social: 70 years after the end of World War II,Exchange for Peace building" ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ปี 2559 รัฐบาลญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการ JENESYS 2016 ต่อเนื่องจากโครงการ JENESYS 2015 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศภูมิภาคเ

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=381
ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2560 

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=554
รับสมัครผู้สนใจจำหน่ายสินค้าในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 - 11 ธ.ค.2558โทรติดต่อ 042415600 ต่อ 46925

http://www.nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=441
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.      ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเชิญผ