เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ

  การผลิตผลงานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์เป็นกลไกสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนพันธกิจหลักได้ทั้งด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ การบริการวิชาการ คณะฯ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรใช้การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

ส่งผลงาน

 

 

 

วิทยากร

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
ผู้อำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คุณวุฒิไกร ช่างเหล็ก เจ้าของกิจการ Dragonray Aquatic
 
ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน

คณบดีคณะบริหารธุกิจ