ตรวจสอบรายชื่อ

# กิจกรรม หน่วยงาน
1 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
2 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
3 การตอบปัญหาการเงินแสนสนุก คณะบริหารธุรกิจ
4 การแข่งขันการตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ
5 การแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย มัธยมปลาย คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
6 การแข่งขันการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ มัธยมปลาย คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
7 การแข่งขันฟุตซอล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
8 การแข่งขันประกวดการจัดตู้ปลาระดับมัธยมต้น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
9 การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ (Infographic) ระดับมัธยมต้น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
10 การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ (Infographic) ระดับมัธยมปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
11 การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
12 การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (ROV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
13 การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (ROV) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
14 ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “กล้วย” ระดับมัธยมปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
15 การประกวดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
16 การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
17 โครงการแข่งขันโต้วาทีทางนิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
18 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระะดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณะศิลปศาสตร์
19 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
20 โครงงานประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมต้น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
21 โครงงานประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
22 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมต้น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
23 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์