งานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 “KKU Nong Khai Fair 2018”

งานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1

ประจำปี 2561

KKU Nong Khai Fair 2018”

16-18 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

1.  หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการสู่โรงเรียนต่างๆ และบุคคลภายนอกในเขตภาคอีสานตอนบน และที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสำนึกในบทบาทหน้าที่ของสถานการศึกษาชั้นสูง รวมทั้งนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม โดยการให้ความรู้ทางวิชาการในแขนงสาขาวิชาต่างๆ การจัดเวทีในการแสดงความรู้ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดคุณประโยชน์แก่เยาวชนไทยมากยิ่งขึ้น มหกรรมการแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ จึงเป็นเวทีที่จะแสดงถึงความรู้ความสามารถของเยาวชนและคนไทยที่จะสามารถพึ่งพาองค์ความรู้ของตนเอง ในการเป็น         ส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เพื่อแข่งขันในเวทีโลกได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดและงานวิจัยเพื่อการต่อยอด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศได้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความสามารถและผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานวิจัย การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และผลงานต่างๆ ขึ้น        อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฐานะสถาบันศึกษาชั้นสูงในการพัฒนาความรู้และวิทยาการ

2.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกได้ทราบเกี่ยวกับผลผลิตทางวิชาการที่มีคุณภาพจากการพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของชาติ

2.3 เพื่อการบูรณาการความคิดทางการศึกษา การใช้ชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคม การเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

2.4 เพื่อให้โครงการสัปดาห์วิชาการและโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม

2.5 เพื่อเป็นเวทีใช้แสดงความรู้ ความสามารถ ผลงานด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

          2.6 เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนท้องถิ่นด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในแขวงวิชาต่างๆ

 

 3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในเขตอีสานตอนบน จำนวน 10,000 คน

          3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในเขตอีสานตอนบน   ที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการในแขวงวิชาต่างๆ ได้

 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกได้ทราบเกี่ยวกับผลผลิตทางวิชาการที่มีคุณภาพจากการพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของชาติ

4.2 มีการบูรณาการความคิดทางการศึกษา การใช้ชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคม การเรียน            การสอน การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

4.3 สร้างเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม

4.4 นักเรียนและนักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ ผลงานด้านวิชาการที่พัฒนาขึ้นจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

          4.5 นักเรียนและนักศึกษาได้เสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนท้องถิ่นด้านวิชาการในแขวงวิชาต่างๆ

          4.6 นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงาน สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

          4.7 ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์

          4.8 เยาวชนผู้เข้าร่วมงานจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

 

5. รายละเอียดกิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561KKU Nong Khai Fair 2018” ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 โดยมีแนวคิดในการจัดงาน คือ “วิชาการก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0” โดยกิจกรรมหลักๆ 4 ประเภท คือ

  1. กิจกรรมการแสดงทางวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
  2. กิจกรรมการตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ
  3. กิจกรรมมหกรรมแข่งขันทางวิชาการ
  4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

  1. กิจกรรมการแสดงทางวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ติดต่อสอบถาม
(โทรในเวลาราชการ)

1

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

“150 วิทยาศาสตร์ไทย”

16-18 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน

ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

อ.จุมาพร โสหนองบัว

rtawun@kku.ac.th

chaysu@kku.ac.th

jumaso@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

โทร. 096-819-7551

2

พิธีถวายพานพุ่มพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

18 สิงหาคม 2561

3

การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

16-18 สิงหาคม 2561

อ.ดร.อริยะ นามวงศ์

ariyna@kku.ac.th

4

การโชว์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

16-18 สิงหาคม 2561

อ.ดร.รัชต โปชยะวณิช

ratchata@kku.ac.th

5

การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร

16-18 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.บังอร เหมัง

อ.ณชยุต จันท์โชติกุล

bunghe@kku.ac.th

6

การโชว์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การประมง

16-18 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.รัชนีกรณ์ 

มาพะเนาว์

ratcna@kku.ac.th

7

การโชว์นวัตกรรมด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย

16-18 สิงหาคม 2561

อ.ดร.อัครานี ทิมินกุล

akkaranee@gmail.com

8

การสาธิตการผสมเครื่องดื่ม

16 สิงหาคม 2561

อ.ดร.จตุราพร สีหาบุตร

schatu@kku.ac.th

โทร. 087-040-4036

9

บรรยายพิเศษ “เส้นทางสู่การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน”

16 สิงหาคม 2561

 

อ.ดร.จิดาภา สีบุญเรือง

phacse@kku.ac.th

โทร. 081-965-7177

10

กิจกรรมลูกโป่งอาเซียน

16-17 สิงหาคม 2561

อ.ดร.นารา กิตติเมธีกุล

naraki@kku.ac.th

โทร. 096-465-2465

11

การสาธิตการทำขนมไทยและเบเกอรี่

17 สิงหาคม 2561

นางสาวปิยะมาศ โลหะปาน

piya_nong@hotmail.com

12

กิจกรรมศาลจำลอง

17 สิงหาคม 2561

อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

parawe@kku.ac.th

โทร. 095-464-0174

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

aming@kku.ac.th

โทร. 089-514-2275

13

การโชว์เครื่องบินบังคับวิทยุ 

โดย ชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุ

จังหวัดหนองคาย

16-17 สิงหาคม 2561

นายจตุพล โพธิ์คำพก

Pjatupon@kku.ac.th
095-627-3886

 

 

 

 

2. กิจกรรมการตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ติดต่อสอบถาม

(โทรในเวลาราชการ)

1

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมต้น

16 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.มานพ ศรีอุทธา

 

manosr@kku.ac.th

โทร. 081-260-7730

 

2

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมปลาย

17 สิงหาคม 2561

3

การตอบปัญหาการเงินแสนสนุก

17 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์

อ.ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม 

อ.ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล

ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์

cpisek@kku.ac.th

โทร. 081-975-8189

4

การแข่งขันการตอบปัญหา

ทางการท่องเที่ยว

16 สิงหาคม 2561

อ.ดร.อังค์วรา ณ สุนทร

ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล

อ.ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์

อ.ดร.อังค์วรา ณ สุนทร

nasoontorn@gmail.com

โทร. 091-019-6536

5

การแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย มัธยมปลาย

16 สิงหาคม 2561

อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

parawe@kku.ac.th

โทร. 095-4640174

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

โทร. 089-514-2275

6

การแข่งขันการตอบปัญหา

ทางเศรษฐศาสตร์ มัธยมปลาย

17 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

อ.ดร.มัลลิกา สมพลกรัง

ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

wthane@kku.ac.th

โทร. 083-283-8855

อ.ดร.มัลลิกา สมพลกรัง

mullso@kku.ac.th

โทร. 081-360-0837

 

3. กิจกรรมมหกรรมแข่งขันทางวิชาการ

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ติดต่อสอบถาม

(โทรในเวลาราชการ)

1

การแข่งขันฟุตซอล    

16-18 สิงหาคม 2561

อ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม

nattra@kku.ac.th

โทร. 093-649-8242

2

การแข่งขันประกวดการจัดตู้ปลา

ระดับมัธยมต้น

16-17 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.รัชนีกรณ์​ มาพะเนาว์

ดร.ภัทรานุช พนาลิกุล

 

ผศ.ดร.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์

ratcma@kku.ac.th

โทร. 089-133-4731

ดร.ภัทรานุช พนาลิกุล

pattranuch@kku.ac.th

โทร. 086-864-6433

 

3

การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ (Infographic) ระดับมัธยมต้น

16 สิงหาคม 2561

อ.ดร.กานดา ศรอินทร์

ผศ.ดร.ปโยธร อุราธรรมกุล

 

อ.ดร.กานดา ศรอินทร์

kanda@kku.ac.th

โทร. 080-400-0360

ผศ.ดร.ปโยธร อุราธรรมกุล

payothorn@kku.ac.th

4

การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ (Infographic) ระดับมัธยมปลาย

16 สิงหาคม 2561

5

การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้

16 สิงหาคม 2561

อ.ดร.อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล

ayuwat@kku.ac.th

โทร. 081-717-0616

6

การแข่งขัน e-Sport ระดับมัธยมต้น

17 สิงหาคม 2561

อ.ธนภัทร วงษ์คำจันทร์

อ.ดร.สาธิต กระเวนกิจ

 

อ.ธนภัทร วงษ์คำจันทร์

tanapattara@kku.ac.th

โทร. 089-941-8343

อ.ดร.สาธิต กระเวนกิจ

satikr@kku.ac.th

7

การแข่งขัน e-Sport ระดับมัธยมปลาย

17 สิงหาคม 2561

8

ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “กล้วย” ระดับมัธยมปลาย

17 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล

ผศ.ดร.นิภาพร เส็งคำปาน

 

ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล

pnatch@kku.ac.th

โทร. 089-440-5466

ผศ.ดร.นิภาพร เส็งคำปาน

nipaporn@kku.ac.th

โทร. 088-571-9755

9

การประกวดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

จากวัสดุเหลือใช้

17 สิงหาคม 2561

อ.ดร.อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล

ayuwat@kku.ac.th

โทร. 081-717-0616

10

การประกวดวาดภาพ

ระดับประถมศึกษา

16 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

chaysu@kku.ac.th

โทร. 096-819-7551

11

การแข่งขันโต้วาทีทางนิติศาสตร์

17 สิงหาคม 2561

อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

 

 

 

อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

parawe@kku.ac.th

โทร. 095-464-0174

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

aming@kku.ac.th

โทร. 089-514-2275

12

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

16 สิงหาคม 2561

คณะศิลปศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์

nutpravee@kku.ac.th

โทร. 042-415617  

13

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

17 สิงหาคม 2561

อ.ดร.ชญาชล เชื้อนนท์

chayach@kku.ac.th

คณะศิลปศาสตร์

โทร. 042-415617  

 

 

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ติดต่อสอบถาม

(โทรในเวลาราชการ)

1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา

chatprecha@kku.ac.th

โทร. 081-906-4216  

 

 

สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nkc.kku.ac.th/fair2018

Facebook Page สัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.facebook.com/nkc.academic