1 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
15-16 สิงหาคม 2562
09.30-16.00 น.
รายละเอียด
2 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
15-16 สิงหาคม 2562
09.30-16.00 น.
รายละเอียด
3 ตอบปัญหาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
4 ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562
08.30-12.00 น.
รายละเอียด
5 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
*โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น
15 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
6 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
*โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น
15 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด
7 Business Challenge Skill
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562
09.00-12.00 น.
รายละเอียด