รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม: การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ประเภทกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0
คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร. ฉัตรชัย ปรีชาและคณะกรรมการ
โทรศัพท์ : 0994564197
อีเมล์ : chatpreecha@kku.ac.th


วัน - เวลา 16 สิงหาคม 2562 09.00-16.00 น.
สถานที่ NK 2207