รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินไกล
15-16 สิงหาคม 2562 09.00-16.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กหญิงศิริวรรณ จันทวงษ์
เด็กหญิงพรทิพย์ มีเบ้า
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองคาย
2 เด็กหญิงพรพรรณ หอมอ้ม
เด็กหญิงวิรดา รสดี
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองคาย
3 เด็กชายพิศุษฐ์ โนนทะคำจันทร์
เด็กชายรักชาติ อินทิสาร
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองคาย
4 เด็กชายศิวะ โสภาเวทย์
เด็กชายธนพันธ์ คงปราโมทย์
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค หนองคาย
5 เด็กชายพลศรุต ภูมิเพ็ชร์
เด็กชายเจษฏา หิณะสุทธิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค หนองคาย
6 เด็กชายวัชรากร แก้วคุณเมือง
เด็กชายปภังกร พลรัตน์
โรงเรียนบ้านเวียงคุก หนองคาย
7 เด็กชายอดิรุจ สีคันธร
เด็กชายวิทวัฒน์ แก้วคุณเมือง
โรงเรียนบ้านเวียงคุก หนองคาย
8 เด็กชายอภิชาต บุบผาชาติ
เด็กชายอนุวัตร บุปผา
โรงเรียนบ้านเวียงคุก หนองคาย