รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562 09.00-16.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายสามเณรกิตติพงษ์ เพชรจันทร์
นายสามเณรเกียรติภูมิ ราษี
นายสามเณรพายุ ดวงจันทร์ทึก
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
2 เด็กหญิงกันยาวี ทีหอคำ
เด็กหญิงจิรฐา วารุกะ
เด็กหญิงวิรดา สายตำลึง
บึงกาฬ บึงกาฬ
3 เด็กหญิงพรรณวษา กรมสินไทย
เด็กหญิงกุลธิดา อุตมา
เด็กหญิงพรวิไล อุ่นเรือน
เทศบาล5สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
4 เด็กหญิงอรณี อาจทวีกุล
เด็กชายวรากร มูลมาตร
เด็กชายธีระพงษ์ โนนทิง
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
5 เด็กหญิงลัดดา ใชจอกแก้ว
เด็กหญิงแพรพลอย แจ่มกลาง
เด็กชายพีระวัฒน์ บัวเงิน
ท่าบ่อ หนองคาย
6 เด็กชายจักรภัทร บุตรพรม
เด็กหญิงณรัตมน องอาจ
เด็กหญิงชัญญานุช ไชยโภร
บึงกาฬ บึงกาฬ
7 นายสามเณรเอกรินทร์ พันศรี
นายสามเณรนิรัน สิงห์คำหาร
นายสามเณรริกร ขจรใจ
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย