รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562 09.00-16.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นางสาวสิริโสภา อุดมแสน
นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก
นางสาวบงกชกร ช่วยวัน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
2 นางสาวณัฐกานต์ เหล่าวงษา
นางสาวนัชชาริพร ศรีบุตร
นางสาวธนวรรณ สีลาสอน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
3 นางสาวปริญญา ชะนะทุม
นายชานน พัฒนเพ็ญ
นายศุภกิตติ์ เฉิดฉาย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
4 นางสาววิชญาดา กุลบุตร
นางสาวอภัสรา สาทาวงศ์
นางสาวณัฎฐธิดา พลชารี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
5 นางสาวจุฑามณี ชมที
นางสาวปิยะพร เหล่าแดง
นางสาวสุภาวดี อัครบุตร
สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
6 นายภานุพงศ์ พินตะพาด
นายสหรัฐ พินตะพาด
นางสาวสร้อยสุดา แก้วอุ่น
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
7 นางสาวณัฏฐณิชา ธงชาย
นางสาวศศิประภา เอกตา
นายธนุพล อนุชาติ
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
8 นางสาวรุ่งนภา บุญชัยมาตย์
นางสาวจุฑามาศ ดวงใจ
นางสาววนัทดา ล้อมเวียง
บึงกาฬ บึงกาฬ
9 นางสาวจารุชา วงหาจักษ์
นางสาวปฏิพร สมบูรณ์เรศ
นางสาวรวิสรา วิเศษลา
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
10 นายพุฒิพงศ์ จันดาดาล
นายศตวรรษ ยุทธไกร
นางสาวจุฬารัตน์ สีดารักษ์
โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธานี
11 นางสาวจิราพร หลานวงษ์
นางสาวกรวิภา เพไธสง
นางสาววาที ศรีวงษ์อ่อน
ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์