รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562 09.00-16.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กหญิงแพรขวัญ บัวจารย์
เด็กหญิงสุวภัทร สุทธิแพทย์
นางสาวอัญธิกรณ์ โคตรรัตน์
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
2 เด็กชายนัฐกิตติ์ ผลบุญภิรมย์
เด็กหญิงธนัญญา นาใจรีบ
เด็กหญิงภูริชญา พืชขุนทด
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
3 เด็กหญิงพลอยธิดา บัวโคก
เด็กหญิงชญาดา แง่พรหม
เด็กหญิงศิรินาทชนก ธรรมมิภักดิ์
เทศบาล5สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
4 เด็กหญิงณญาดา สอนกุลภักดี
เด็กหญิงพิมมาดา คิดเห็น
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ บูชากุล
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
5 เด็กชายชนะพล สมานมิตร
เด็กชายเจษฎา สมานทอง
เด็กชายตรัยรัตน์ พรมมี
เลิศปัญญา บึงกาฬ
6 เด็กหญิงศศิธร พระโพธิ์
เด็กชายธนากร สีสะอาด
นายอมรเทพ รังศิริรักษ์
เลิศปัญญา บึงกาฬ
7 เด็กชายรินระวี จันทะรัตน์
เด็กชายรัชชานนท์ วังแสนแก้ว
เด็กชายมนัสวิน จันทรวงศ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี