รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562 09.00-16.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายนครินทร์ ผึ้งศรี
นายกิตติชัย เดชทะศร
นางสาวรุ่งนภา สุวรรณมาโจ
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
2 นางสาวสิริภัทร วงศ์ชาลี
นางสาวอภิชญา มั่นมา
นางสาวอริศรา สารมะโน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
3 นางสาวเนื้อทอง องอาจ
นางสาวอรวรรณยา จันดี
นางสาวกานธิดา บุญส่ง
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
4 นางสาวพรทิพา โคตะวิน
นางสาวเยาวภา พันธ์หนอง
นางสาววราพร บุญชิ
น้ำสวยวิทยา หนองคาย
5 นางสาวสิริยากร สุดคิด
นางสาวสุจิตรา อินทรประเสริฐ
นางสาวสุดารัตน์ มากเพ็งมี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
6 นายธีรภัทร รอบรู้
นายสุกฤษฎิ์ นาคบุตรศรี
นางสาวปนัดดา สาธุการ
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
7 นางสาวปภาณิน ศิริบุตร
นางสาววริศรา ตันสมรส
นางสาวสรัญญา บุดดีสุวรรณ์
เตรียมอุดมศึกษษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
8 นางสาวน้ำฝน โสภาคำ
นางสาวอวิภาวดี แดนวงค์ล้อม
ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
9 นายภานุมาศ อักโอ
นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม
นายธนเดช เชิดในเมือง
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
10 นางสาวพิมพ์ชนก ชัยมูล
นางสาววิริญจ์ อินทรักษา
นางสาวสิรินภา สมอรัตน์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
11 นายตรีทศ บุษราคา
นางสาวชนาภา หอมดวง
นายธีระนันท์ อินทรบุตร
ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
12 นายสธน สุวรรณวารี
นายญาณวุฒิ ภาษาเวทย์
นางสาวจิรพร วนานุกูล
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
13 นางสาวปาริชาติ ใจหาญ
นางสาวศิริยากร เยาวรัตน์
นางสาวสุฬาวรรณ ชัยเนตร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ