รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
15-16 สิงหาคม 2562 09.30-16.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายสามเณรศักดิ์พล โพธิกุล
นายสามเณรอนุกูล อินทร์ลี
นายสามเณรอนุวัฒน์ บุญรักษา
พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ หนองคาย
2 เด็กหญิงวลัยพร แก้วลา
เด็กหญิงพิชชาพร นาคอ่อนโพธิ์
เด็กหญิงธัณฒิกา อาละพล
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
3 นายสามเณรภูวดลย์ กงชัยภูมิ
นายสามเณรเทพนพ พรมพิลา
นายสามเณรกิตติภณ เขียงถุ่ง
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
4 นายสามเณรธนพล อาจวิชัย
นายสามเณรบรรพต นามฤทธิ์
นายสามเณรศราวิน ศรีพระวงษ์
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
5 เด็กชายปรเมษฐ์ ศรีใจ
เด็กหญิงภัทรนิชา สมจิตพิจารณ์
เด็กหญิงพิณพาทย์ อาจหาญ
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
6 เด็กชายพาณาสน์ อุ่นจิต
เด็กชายอภิญญา นิยะนุช
เด็กหญิงรุจี บุตรนนท์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
7 เด็กชายพงศพัฒน์ สุพร
เด็กหญิงวิรากร บุตรพรม
เด็กหญิงมนทกานต์ แท่นประทุม
บึงกาฬ บึงกาฬ
8 เด็กหญิงปิยนุช คำพิลา
เด็กหญิงอัญชัน สอดเสน
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์ ศรีสด
บึงกาฬ บึงกาฬ
9 เด็กหญิงกุลณัฐ อุ่นหล้า
เด็กชายพันธษา มีดินดำ
เด็กหญิงสุกัญญา โคตรหานาม
น้ำสวยวิทยา หนองคาย
10 เด็กชายกายภัทร แสงเพชร
เด็กหญิงพรประภา พิมพ์พันธ์
เด็กชายภาคิน ดาสา
ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
11 เด็กหญิงณัฐทิชา แก้วอุ่น
เด็กหญิงภคนันท์ ทดสอน
เด็กหญิงขนิษฐดา เข็มปัญญา
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
12 เด็กหญิงศิริญญา ชาวยศ
เด็กชายอดิศร ผาตะนนท์
เด็กหญิงณัชชา พรมราช
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
13 เด็กหญิงพิมพ์ดามา คำชะนี
เด็กหญิงศนิตา กรีเทพ
เด็กหญิงสาวิตรี จารุวงศ์ไพบูลย์
กุมภวาปี อุดรธานี
14 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใยดี
เด็กหญิงจินดามณี ทิพนัส
เด็กหญิงบุษญาณงก์ ศรีไชยโยรักษ์
กุมภวาปี อุดรธานี
15 เด็กหญิงปุญญ์ณิศา บำรุงพิพัฒนพร
เด็กหญิงเปมิกา ผดุงจิตร
เด็กหญิงปวรารัตน์ จตุรานนท์
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
16 เด็กหญิงชนกนันท์ น้อยปัญญา
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีสุโพธิ์
เด็กหญิงพิชญาดา พลดงนอก
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
17 นายวีระพล แก่นชัยภูมิ
นายอิทธิพล จันโนนแซง
นางสาวสุนิษา ศิริมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย
18 เด็กหญิงชนกพร อุตอามาตย์
เด็กหญิงปิยนุช อนันตกิจโสภณ
เด็กชายภูดิท สหัชพงษ์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
19 เด็กหญิงวชิรญาน์ พุทธามาตย์
เด็กหญิงพิมมาดา คิดเห็น
เด็กหญิงโยษิตา วิจารณรงค์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
20 เด็กหญิงชนิสรา โสภา
เด็กหญิงชุติมา ว่องไว
เด็กหญิงสุภาวดี สีพอ
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
21 เด็กชายธนกฤต ใจแน่น
เด็กหญิง.อาภัสรา ขอดวงกลาง
เด็กหญิงวันวิสา วุฒิสาร
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
22 เด็กหญิงลัดดา ใชจอกแก้ว
เด็กชายอธิปัตย์ ศรีสงคราม
เด็กหญิงโสภิศนภา ยะสุนทร
ท่าบ่อ หนองคาย
23 นายกวีพงษ์ แกล้วกล้า
นางสาวชญานิน แสงใส
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ พลรบ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
24 นายณภัทร แสนพันดร
เด็กชายศิรชัช พรมภาพ
เด็กหญิงฉัตรชนก สิมะพันธ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
25 นางสาวกันธิกา พรมบุญ
นางสาวจันทกานต์ ยศหนองทุ่ม
นายวรพัฒน์ วรจิต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย
26 เด็กชายกลวัตร ประดิชญากาจน์
เด็กชายกันตพิชญ์ สู่สุข
นายกิตติพศ พ่อค้าไทย
ท่าบ่อ หนองคาย
27 นางสาวจิรภิญญา จูมพิลา
นางสาวศศิกานต์ กุดจอมศรี
เด็กหญิงชิดชนก ไชยรบ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
28 ธนายุทธ นราศร
ตันติกร เที่ยงพดุง
กฤษณะ สุกใส
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนองคาย
29 เด็กหญิงปนัดดา จันที
เด็กหญิงปราญชลี ศักดาวุธ
เด็กชายกิตติชัย ศรีวิลัย
ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย
30 เด็กชายลัทธพล น้อยรามศูนย์
เด็กชายอาวุธ หอมจันทร์
เด็กหญิงกิติยากร ใหญ่แสนอ้าย
เทศบาล5สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
31 เด็กชายธีรัตเดช น้อยมนตรี
เด็กชายวีระชัย สิงห์ขาว
เด็กหญิงสุภัคจิรา เวียงโสม
บ้านหลวงหัวสวย อุดรธานี
32 เด็กหญิงณัฐชา พลพันธ์
เด็กหญิงนิสรา ยุ่งพรมมา
เด็กหญิงวรรณพร ลูกจันทร์
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
33 เด็กหญิงติชิลา บึงราษฎร์
เด็กหญิงลลิตา ชาวชายโขง
เด็กหญิงณัชชา อินทนาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
34 เด็กหญิงจิดาภา แพงคำอ้วน
เด็กหญิงณัฐวิกา โทนขุนทด
เด็กชายศุภากร กตารัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
35 เด็กหญิงปัณฑิตา อยู่เย็น
เด็กหญิงธนพัทธ์ ชัยอมรไพศาล
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน บุญทวี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
36 เด็กชายเกรียงไกร ขันทอง
เด็กหญิง สุพิชชา อุทัยแพน
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คงยิ่ง
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
37 เด็กชายเกรียงไกร ขันทอง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คงยิ่ง
เด็กหญิงสุพิชชา อุทัยแพน
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม หนองคาย
38 เด็กหญิงถิรนันท์ หอมดวง
เด็กชายภัคพล ศรีมังคละ
เด็กหญิงศิรภัสสร ฤทธิ์เลิศ
เลิศปัญญา บึงกาฬ
39 เด็กชายเมธัส จึ่มมี
เด็กชายวิทวัส วงตะธรรม
เด็กชายวชิรวิทย์ ราชโยธี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี
40 เด็กหญิงณกัญญา คุณประทุม
เด็กหญิงอัยยาวีย์ สมบูรณ์ทรัพย์
เด็กหญิงกาญจนาวดี แต้มกลาง
หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
41 เด็กหญิงวัลลภา อุปโคตร
เด็กหญิงประภัสสร พรมมา
เด็กหญิงพุทธิษา อาสนานิ
หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
42 เด็กหญิงวัลลภา อุปโคตร
เด็กหญิงประภัสสร พรมมา
เด็กหญิงพุทธิษา อาสนานิ
หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
43 เด็กหญิงเมธาวดี คุดสี
เด็กชายชนะพล สมานมิตร
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จันทะกลาง
เลิศปัญญา บึงกาฬ
44 เด็กหญิงณกัญญา คุณประทุม
เด็กหญิงอัยยาวีย์ สมบูรณ์ทรัพย์
เด็กหญิงกาญจนาวดี แต้มกลาง
หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
45 เด็กหญิงแพรวา จิตจารักษ์
เด็กหญิงอัญรินทร์ ธรรมวัตร
เด็กหญิงรัตติกาล ศรีสุภา
เลิศปัญญา บึงกาฬ