รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
15-16 สิงหาคม 2562 09.30-16.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายพระเสกสิทธิ์ สุวะมาตย์
นายสามเณรมนัส เครือบ้านนา
นายสามเณรพนมพร ศิริภักดิ์
พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ หนองคาย
2 นางสาวอรวิการ์ ชาวนาฮี
นางสาวธิติสุดา แดงสงค์
นางสาวกัลญาณี แก้วสีบุตร
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
3 นางสาวอนัญญา จันทร์กลิ่น
นางสาววีนัสรา พระสว่าง
นายธนวัฒน์ อาจโยธา
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
4 นางสาวจุฑามาศ พันธ์พินโย
นางสาวธัญทิพย์ เทพนา
นางสาวณัชชา มารมย์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
5 นางสาวชุติมา อ่อนตา
นางสาวเจษฎาภรณ์ โสขันติ โสขันตะ
นางสาวเมวิกา ไชยโวหาร
น้ำสวยวิทยา หนองคาย
6 นางสาวพรทิพย์ อินทะวงศ์
นางสาวธัญชนก สนขู่
นางสาวสาวิตรี พลพิษ
น้ำสวยวิทยา หนองคาย
7 นางสาววธูสิริ บุพศิริ
นางสาวนงลักษณ์ หลาบดหมทุม
นางสาวอรญา กลมสัมฤทธิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
8 นางสาวสุพัดทิรา กระจ่าง
นางสาวสุทธิดา โพธิ์สิงห์
นางสาวเบญญาภา เวียนจันทร์
ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
9 นายสามเณรพีรวิทย์ ธรรมรัง
นายสามเณรธนทัต เผ่าภูธร
นายสามเณรศรายุธ เด่นดวง
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
10 นายสามเณรไผท จันทร์เสนา
นายสามเณรพรประสิทธิ์ จรรยา
นายสามเณรพนากร แก้วเบาะคำ
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
11 นายอัษฎาวุธ สุขแสงดี
นางสาววิลาสินี อังกาบ
นางสาววณิดา โป๊ะขันที
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
12 นายศราวุธ สารีบุตร
นายส่งศักดิ์ แฝงจันดา
นายนันทพัฒน์ ช่วยบุดดา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
13 นางสาวกุลพิทักษ์ พิทักษ์กุล
นางสาวทัศพร นารี
นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนติสร้อย
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย
14 นางสาวนิตย์รดี แทนไธสง
นางสาวนันธิกานต์ เจริญสุข
นางสาวกันต์กนิษฐ์ มวยเก่ง
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย
15 นางสาวสุดารัตน์ ทองสีดำ
นางสาวอริญญา ประสิทธิ์
นางสาวจิดาภา วงษ์ชารี
สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
16 นายชาญชล พิทักษ์ชัยดำรง
นางสาวสิริกร พลงาม
นางสาวรฐา รักษ์ชุมชน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
17 นางสาวจุฑาทิพย์ พรมมีพันธ์
นายนิมิตรศักดิ์ เทพศรีเมือง
นางสาววรัญญา ปราบวิชิต
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
18 นายญาณวุฒิ อุนาสี
นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด
นางสาวปาริชาต สุจิตร
กุมภวาปี อุดรธานี
19 นายสมาธิ กลิ่นศรีสุข
นางสาวกมลชนก ชินบุตร
นางสาวสวรรยา ถำวาปี
กุมภวาปี อุดรธานี
20 นางสาวณปลายฟ้า แสงราช
นางสาวกัญญาภัค คุณวัฒนาพร
นางสาวสุมิตรา เตนากุล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย
21 นายอัคริน​ทร์​ เอี่ยม​อารี​รัตน์​
นางสาวพรสินี วิไลแก้ว
นางสาวจินตนา วิรักษา
กัลยาณวัตร ขอนแก่น
22 นางสาวพรทิพา บุญช่วย
นางสาวปณิตา แก้วนิล
นายอรรณพ บุญศรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย
23 นางสาวจณิสตา คำหาญพล
นางสาวพิชญาภา คำดีบุญ
นายณัฐภัทร กลั่นด้วง
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
24 นายกริชชนะ ลาภไธสง
นางสาววิลาสินี ชินรักชาติ
นายกลวิชร ช่างคำ
รร.ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
25 นายปฐมพงษ์ ชัยกิจ
นายทศรัศมิ์ โสชมภู
นางสาวชนกนันท์ ธรรมสอน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
26 นางสาวภัททิยา อ่อนพรม
นางสาวสุพัตรา นุ่นสุวรรณ
นางสาววรรณนิภา วงษ์หาริมาตย์
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
27 นายกฤตฤทธิ์ นามเหลา
นายขจรศักดิ์ ทีหอคำ
นายธนเดช สันติวิวัฒนพงศ์
บึงกาฬ บึงกาฬ
28 นายวสุรัตน์ ใจมา
นายพุทธิพงศ์ ชัยศิริ
นางสาวจิราพร คำพิมพ์เลิศ
บึงกาฬ บึงกาฬ
29 นางสาวกนกวรรณ ผาดี
นางสาวทิพากร พงษ์สิงห์
นางสาวพิกุลแก้ว กุลจินดา
เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
30 นายสามเณรภาสกร ดวงไพร
นายสามเณรมงคง ไสยันต์
นายสามเณรพีรณัฐ รัศมีรณชัย
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
31 นางสาวอริศรา ฉัตรรักษา
นายวสิน ทองเพชร
นายพิทยาธร ทองจุน
ท่าบ่อ หนองคาย
32 นางสาวอนัญญา มณีรัตน์
นางสาววันนา นิลภู่
นางสาวชลดา โรจนไพศาล
ท่าบ่อ หนองคาย
33 นางสาวฐิติมาพร โคปาบ
นางสาวกิตติมา ช่วยรักษา
นางสาวพัชฎาภรณ์ พุทธาอามาตย์
บึงกาฬ บึงกาฬ
34 นางสาววรินทร์ดา โพสาสิน
นางสาวสุธิรัตน์ หนองฝั้น
นางสาวสกุลรัตนา ประเต
โรงเรียนเซิมพิทยาคม หนองคาย
35 นายภัทรพงศ์ แข็งแรง
นายจักรกฤษณ์ เผอิญอ่อน
นางสาวธัญพิชชา แสนหาร
โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธานี
36 รังสรรค์ บุตรแก้ว
สยาม จำปาอ่อน
รุ่งตะวัน กองกูล
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนองคาย
37 ณัฐกรณ์ เห็มสีมา
ภัทรพล ปั้งพิมาย
ศิวกร แซ่ลิ้ม
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนองคาย
38 นางสาวกิตติยา นวลคำสิงห์
นางสาวพิยดา โยธา
นางสาวพัชรินทร์ เมืองพวน
ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย
39 นายสิทธิศักดิ์ บุญถึง
นายภานุวัฒน์ ปานเกิด
นายธนากรณ์ เหลาสิงห์
หนองหานวิทยา อุดรธานี
40 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก
นางสาวกิติยาภรณ์ แก้วสูงเนิน
นางสาวรัตนจิตรา สมเปาจี
กัลยาณวัตร ขอนแก่น
41 นายกฤษณวงศ์ รอบรู้
นางสาวนภาพร พานิชย์
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี
42 นางสาวจิราภรณ์ หนูยศ
นางสาวนภารัตน์ พานิชย์
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี
43 นายอภิสิทธ์ ศรีสองเมือง
นางสาววริศนันท์ ชนพันธรักษ์
นางสาวอรนุช หอมพรมมา
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
44 นายธีรพัฒน์ เทพบุปผา
นางสาวสุภัสสรา ภานุวัฒน์เจริญ
นางสาววิราวรรณ โชคบัณฑิต
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
45 นางสาวปิยะณัฐ เล่น์มนตรี
นายกฤษดา ประสีระเตสัง
นายภูวรินทร์ พรมโคตร
หนองหานวิทยา อุดรธานี
46 นางสาวพัชรินทร์ ศรีสุทโท
นางสาวพูนทรัพย์ โยธะวงษ์
นางสาวรัตนทิพย์ ฝ้ายขาว
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
47 นางสาวพัชรินทร์ ศรีสุทโท
นางสาวพูนทรัพย์ โยธะวงษ์
นางสาวรัตนทิพย์ ฝ้ายขาว
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม หนองคาย
48 นายอภิวิชญ์ ศาลางาม
นางสาวภัณฑิรา วงศ์วิจิตร
นางสาววิภาดา อาจทวีกุล
โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ
49 นายณัฐธัญ กวีกรณ์
นายบุญญฤทธิ์ จิตรจักร์
นางสาวรัชฎาภรณ์ พลพันธ์
โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ
50 นางสาวธิดารัตน์ เหมือดแก้ว
นางสาวรุ่งรวี พ้นทุกข์
นางสาวนัทชา สมดี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี
51 นางสาวสุทธิดา สุวรรณดี
นางสาวพัชรินทร์ เวียงคำ
นางสาวกานต์ชนก เหล่าอำนาจ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี