รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ตอบปัญหาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายสามเณรกฤษฎา นวลลม
นายสามเณรวัชรินทร์ คำภาศรี
พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ หนองคาย
2 นายกิจการ ประสพบัว
นางสาวกัญญารัตน์ แสงจันทร์
วาปีปทุม มหาสารคาม
3 นางสาวสุชัญญา โชติพินิจ
นางสาวสุภาพร พลดงนอก
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี
4 นายอนุวัฒน์ ทองศรี
นายอชิตพล อิมทร์วงศ์
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย
5 นางสาวชญานิษฐ์ เสนาสุข
นางสาวภัทรินทร์ ดีมา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
6 นายอรรถพล เเสนเเสง
นางสาวอัญชลี ประวิง
กุมภวาปี อุดรธานี
7 นางสาวสุธิตา ภูใบบัง
นางสาวพิมพ์ภากร ถนัดค้า
โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์
8 นางสาวเอมิกา สุภาภรณ์
นางสาวปภาวี กุลวงษ์
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
9 นางสาวสุพัตรา จัตุรงค์
นางสาวสุดารัตน์ ศรีพลัง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
10 นายภูวดล จันทร์สอน
นายสรณ์ศิริ พุ่มพวง
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
11 นางสาวภัทราภรณ์ ขันอาสา
นางสาวสุภาวดี พิมภูธร
ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
12 นายธนากร ไชยพันธ์
นายพรพิพัฒน์ พิมพ์โพธิ์
เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
13 นายโรนีปีเตอร์ แคปเฟิลล์
นางสาวพรชนก อัศวพัฒน์
ท่าบ่อ หนองคาย
14 นางสาวชลธิชา สุภาปุ
นางสาวพรรณวษา พลวงค์ษา
บึงกาฬ บึงกาฬ
15 นางสาววิภารัตน์ นนท์สุรัตน์
นางสาวอาทิตย์ติญา บุริจันทร์
เซิมพิทยาคม หนองคาย
16 นางสาวอริสา รักษาพล
นางสาวพรรณพิศา วงษ์เสนา
โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
17 นายนฤเบศร์ ยินดีทรัพย์
นางสาวณัฐวรรณ หนองมี
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
18 พงศกร นันทะนี
ศักดินนท์ บังเงิน
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนองคาย
19 นิธิ บรรจง
วราวุฒิ คำนนท์
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนองคาย
20 นางสาวชยุดา เหล่าโก่ง
นางสาวพิราพร สุขรมย์
กุมภวาปี อุดรธานี
21 นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ
นายภัคพงศ์ แสนชาติ
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
22 นายคณพศ สารพัตร์
นางสาวภัทรมณี ศรีวงษา
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
23 นางสาวกัญญาพัชร เกษานุช
นางสาวปิยากร ตติยวงศ์วิวัฒน์
โรงเรียนฝางพิทยาคม หนองคาย
24 นางสาวเจนนภา นิลเกตุ
นางสาวประภัสสร ผาลี
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ บึงกาฬ
25 นางสาวอภิชญา โพธิ์บึงกาฬ
นางสาวพรนภิทร สว่างวงศ์
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
26 นางสาวสุปานี สมชัย
นางสาวประภาพร ผงอ้วน
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
27 นางสาวสุรีฉาย สระแก้ว
นางสาวพรรัตน์ โทนา
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี
28 นายธิติ ตันนารี
นายภาวิน ชาปากดี
ท่าบ่อ หนองคาย
29 นางสาวพิชญา หวษ์อุดร
นางสาวพิชามญช์ุ ศรีละบุตร
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี
30 นายสิทธิพล ทองอยู่
นางสาวพิชชาวีร์ ไชยวัน
อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
31 นางสาวบัวชมพู ชูทอง
นางสาววิภาวี เจียมวิทยศรีกุล
อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี