รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562 08.30-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายสามเณรนิธิศ สำราญดี
นายสามเณรศิริศักดิ์ สิงห์นวน
นายสามเณรพัชรพล นิละปะกะ
พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ หนองคาย
2 นายสามเณรกรกกช แก้วกาหลง
นายสามเณรพงษกร ลาภประเสริฐ
นายสามเณรปราโมทย์ ครุวรรณ
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
3 นางสาวปิยพร แก้วเวียงชัย
นางสาวสายชล เชิญชม
นางสาวอรปรียา ทองขาม
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี
4 นางสาวภิญญดา หลาบมาลา
นางสาวสุปรียา ศรีวะรมย์
นางสาวปัทมพร ยางจันทร์
วาปีปทุม มหาสารคาม
5 นายธิติพงศ์ พลนิกร
นางสาวสุพัตรา แดนละยม
นางสาวกุลปรียา แฝงสวรรค์
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
6 นางสาววชิราวรรณ สีเทพ
นางสาวภัทรษา ในอินทร์
นางสาวโชติกานต์ ศรีมังคละ
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
7 นางสาวกัณฐมณี พันธ์เกียรติ
นางสาวอรทัย พรหมงาม
นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง
บัวเชดวิทยา สุรินทร์
8 นางสาวปัทณาพร แก้วตา
นางสาวดารายา ศรีวงษ์รักษา
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
9 นางสาวกัลยารัตน์ สิงวร
นางสาวญาดา ทรัพย์นา
นางสาวธนิษฐา คำม่วน
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
10 นายจารุวัฒน์ วิชามุข
นางสาวสุพัฒนา การรัตน์
นางสาวจิราทิปต์ โคตรคำ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
11 นางสาวน้ำทิพย์ ก่อกุล
นางสาวธนัญญา โทริพันธ์
นางสาววันวิสา ไชยบุญทัน
เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
12 นางสาวนงนภัส คุ้มบุญ
นางสาวดาหวัน ปัญญาใส
นางสาวมัณฑนา มหัตกุล
บึงกาฬ บึงกาฬ
13 นายศุภมงคล คุ้มทอง
นางสาวณปภัช ดวงอาสงค์
นางสาวนริศรา ภูมิมิตร
เซิมพิทยาคม หนองคาย
14 นางสาวณัฐนันท์ ปัญญะ
นางสาวจารวี ทนงอาจ
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมี
สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
15 นายวชิราวิทย์ โปตเวชน์
นางสาวสุทัตตา สาวิเสน
นางสาวปิยะดา สายรักษา
ท่าบ่อ หนองคาย
16 นายอรรณพ จิตมาลย์
นางสาวจิราภรณ์ ตันนารัตน์
นางสาวนภสร ศรีกุล
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
17 นายกฤษณะ วรรณวงษ์
นายพิชิตชัย หนูราช
นายประเสริฐศักดิ์ ชาธิรัตน์
โรงเรียนฝางพิทยาคม หนองคาย
18 นางสาวลินดา ครูสแซงค์
นางสาวพรรพษา พิลา
นางสาวพรมพร ภูแสนสี
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
19 นายธนบดี ถิ่นวิลัย
นางสาวอริศรา สอนโยหา
นายเจษฎา ภูกิ่งเงิน
โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์
20 นายกษิดิ์เดช บัญชาศักดิ์
นางสาวกัลยา เจริญพวง
นายวุฒิชัย จันทปัญญา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย
21 นายกษิดิ์เดช บัญชาศักดิ์
นายภูรินทร์ สุริยะวงศ์
นายชาญเดช วิริยะมั่งมี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย