รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: Business Challenge Skill
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นางสาววัชฎาภรณ์ ใหญ่จันทึก
นางสาวอรัญญา รักษาศรี
นางสาวกฤติยาภรณ์ เกตุแก้ว
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
2 นางสาวพิมพ์นรี สุนทรสนิท
นางสาวภิราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวเนตรดาว คำภูมี
วาปีปทุม มหาสารคาม
3 นายธนาดล ศรีชื่น
นายพานทองแท้ ศรีทัศน์
นางสาววรรณรัตน์ สวัสดิ์พงษ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร