รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: แข่งขันฟุตซอลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคัพ ครั้งที่ 14
- ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
15-18 สิงหาคม 2562
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายณัฐพงษ์ แสงสุวรรณรัตน์
นายชนาธิป สุระอุดร
นายศิวกร ลามคาน
นายวรากร เราะไทสงค์
นายกฤตพัฒน์ พรมจันทร์
นายอัศวิน พลดาหาญ (สำรอง)
นายธีรภัทร ไผ่ล้อม (สำรอง)
นายทรายุทธ บรรณบดี (สำรอง)
นายอนุชา สนิท (สำรอง)
นายธรรมรัตน์ โพธิพุฒ (สำรอง)
นายดนุพร ชาววาปี (สำรอง)
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
2 นายธรธรณ์ บุญชิ
นายบุรินทร์ อุณารัตน์
นายเวชชัยยันต์ กิตติบวร
นายปรีชา โคตรชมภู
นายปฎิวัต อุุณารัตน์
นายณัฐนัน สมุทรหล้า (สำรอง)
เด็กชายกฤษดา บัวระพา (สำรอง)
นายธนกฤต กาบบัวไข (สำรอง)
นายจักรกิต พานิพัฒน์ (สำรอง)
นายธราธร สีหาวงค์ (สำรอง)
นายปิยวัฒน์ เกษานุช (สำรอง)
นายณัฐวุฒิ น้อยคำดี (สำรอง)
พระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย
3 เด็กชายอภิวัฒณ์ บุญกอง
เด็กชายณัฐพล สังฆะบารี
เด็กชายเอกพันธ์ ถูกดี
เด็กชายศิรสิทธิ์ แก้วชิน
นายทฤธิศักดิ์ บุตรมาร
เด็กชายเทวา สีหาพล (สำรอง)
เด็กชายธนพล อึ่งสะกาว (สำรอง)
เด็กชายธีรัช เสริมสุข (สำรอง)
เด็กชายพีรภทร บุญชิ (สำรอง)
เด็กชายปฎิภาณ สุวัฒน์ (สำรอง)
เด็กชายวุฒิพงค์ ขวัญทองห้าว (สำรอง)
นายนภสินธุิ์ คัดกลาง (สำรอง)
พระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย
4 นายสิทธิพล ศักดิ์สารคำ
นายนพชัย สอนนำ
นายอดิศร จารย์โพธิ์
นายธนาวุฒิ ชาวดงบัง
นายเจิมศักดิ์ วงษาเทพ
นายพัชรพล โปรดสูงเนิน (สำรอง)
นายไตรรงค์ ชนะชัย (สำรอง)
นายธีรยุทธ จันทร์ราช (สำรอง)
นายเดชพัฒน์ แสงกล้า (สำรอง)
นายฤทธิ์ณรงค์ ศรีวงศ์ (สำรอง)
นายเมธัส หนูฤกษ์ (สำรอง)
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
5 นายสศิธร ผาภู
นายคามินทร์ อัคสี
นายทิวา นพวาน
นายวรพัท โชติช่วง
นายอัตพล สาสีดา
นายนันทวัฒน์ สาริกา (สำรอง)
นายนนทวัช หนองนา (สำรอง)
นายสิทธิโชค ลิ้มเลิศ (สำรอง)
นายศราวุฒิ ป่วงสุข (สำรอง)
นายอดิศักดิ์ อินทร์แสง (สำรอง)
นายทรงพล คงเหลือ (สำรอง)
นายทนงศักดิ์ พิพัฒน์ (สำรอง)
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
6 นายธิติ เพชรภูมี
นายนิมิตรศักดิ์ เทพศรีเมือง
นายธนากร เคณาภูมิ
นายเจนณรงค์ จันทะพล
นายกฤสนัย ว่องไว
นายคเณศ สุภมูล (สำรอง)
นายณัฐปกรณ์ ณ หนองคาย (สำรอง)
นายพีรภัทร วัจรินทร์ (สำรอง)
นายคเชนทร์ สุริยวงค์ (สำรอง)
นายเฉลิมศักดิ์ ทิพเสน (สำรอง)
นายทัตพงศ์ ชายันติ (สำรอง)
นายศรายุทธ์ คล่องดี (สำรอง)
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
7 นายอภิชาติ ดวงมาลา
นายณัฐวุฒิ แก้วอินตา
นายคชาพล ดีขยัน
นายธนายง ศรีบุรินทร์
นายวสันต์ ลิ้มมุ้ย
นายธีระยุทธ กุลชรน้อย (สำรอง)
นายวุฒิพงษ์ อุ่นหล้า (สำรอง)
นายปิยะราช แตงพงษ์ (สำรอง)
นายธีระพล โชคโสด (สำรอง)
นายวุฒิพงษ์ สีผา (สำรอง)
นายณัฐวุฒิ นันทะ (สำรอง)
นายณัฐธร ปลัดพรม (สำรอง)
ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย
8 นายณัฐวุฒิ รักภูเสน
นายภาณุพงษ์ แพงศรี
นายสุทัศน์ นามบุญ
นายกฤษณะพงษ์ พัวพันธุ์
นายวีระศักดิ์ พาติกะบุตร
นายชิตพล สุดตะบุตร (สำรอง)
นายพีระพล ชดช้อย (สำรอง)
นายนันทวุธ ยมรัตน์ (สำรอง)
นายเนติพงษ์ ทองพรม (สำรอง)
นายอัมพร จันหา (สำรอง)
นายอิศวะ คุณสมบัติ (สำรอง)
นายอลงกต พิมลพร (สำรอง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย
9 นายกษาปณ์ วงหาร
นายสุรเดช สีสาวแห
นายนนทวัช คอนกระโทก
นายณัฐพล พรหมสูตร
นายสิทธิพงศ์ ภูชหาญ
นายธีรภัทร มีมั่น (สำรอง)
นายจักรพงศ์ วงพิลา (สำรอง)
เด็กชายกฤษณพงศ์ ขุนใหญ่ (สำรอง)
นายพิพัฒน์ สีทิน (สำรอง)
นายวันมงคล อุดมสิน (สำรอง)
หนองนางพิทยาคม หนองคาย
10 นายอดิศร คำทอง
นายชัชวาลย์ นาโสม
นายปรีชา ปะคะมา
เด็กชายธนากร โคตรพันธ์
นายมนตรี ฆ้องลา
นายพฤศจิกา ศรีสุจิตร
นายอดิศร คำทอง (สำรอง)
นายชัชวาลย์ นาโสม (สำรอง)
นายปรีชา ปะคะมา (สำรอง)
เด็กชายธนากร โคตรพันธ์ (สำรอง)
นายมนตรี ฆ้องลา (สำรอง)
นายพฤศจิกา ศรีสุจิตร (สำรอง)
นาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย
11 นายปัณณวัฒน์ วรริเวศ
นายเอกชัย คำบุญเรือง
นายชนะภัย เทวะภูมิ
นายชินวัตร คำจันทร์
นายปฏิพัทธ์ โคตรชมภู
นายชนะชล โคตรชมภู (สำรอง)
นายพีระพล ประพฤติ (สำรอง)
นายปฏิภาน แดงใหญ่ (สำรอง)
นายนิธิ ชัยศิริ (สำรอง)
นายภีรพัทร มะรังศรี (สำรอง)
ท่าบ่อ หนองคาย
12 นายธีรพัฒน์ อุปเทพ
นายธิติ นาคอก
นายเมธา รามประพฤติ
นายชนาธิศ กิจติกาล
นายพัทรพงศ์ แก้วดวงตา
นายอติเทพ ไชยนา (สำรอง)
นายอติชาย ไชยนา (สำรอง)
นายชัยชนะ ไก่เครื่อง (สำรอง)
นายอรรณพ บุญศรี (สำรอง)
นายศุภจิตร์ ประเสริฐยิ่ง (สำรอง)
นายวิษณุ พันขันธ์ (สำรอง)
นายอธิบไตย สุทธการ (สำรอง)
ราชประชานุเคราะห์14 หนองคาย
13 นายกฤษณพงษ์ นะรินยา
นายกษิดินทร์ จิตรจักร์
นายชัยชนะ พรมวัง
นายกิตติพศ ดอกไม้
นายณพภาดล ศรีสุธรรม
นายจักราช โสดา (สำรอง)
เด็กชายธนภูมิ ทองอินทร์ (สำรอง)
เด็กชายชินดนัย บัวอ่อน (สำรอง)
เด็กชายจิราวัฒน์ คนหาญ (สำรอง)
เด็กชายภราดา แพงสาร (สำรอง)
เด็กชายสิรภัทร จิตระม่อม (สำรอง)
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
14 เด็กชายคุณานนต์ เครือแสง
เด็กชายสุรศักดิ์ ขุนใหญ่
เด็กชายอนันตภูมิ คำสว่าง
เด็กชายสุเมธ พรรณนพ
นายทนะชัย บัวชุม
เด็กชายอุดมศักดิ์ ปุเลโต (สำรอง)
เด็กชายวิทยา โม้คำ (สำรอง)
นายสุเมธ อำมาตหิน (สำรอง)
เด็กชายเทิดเกียรติ บูรณสิทธิ์ (สำรอง)
เด็กชายอนุชาติ รองแขวง (สำรอง)
หนองนางพิทยาคม หนองคาย