รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กหญิงชนิษฐา บุญยียวน
เด็กหญิงสุธิฌา วรบุตร
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
2 เด็กหญิงราตรี นาบง
เด็กหญิงพรพิมล พวงประเสริฐ
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
3 เด็กหญิงสุจิรา ขันโมคา
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พานะเวช
บึงกาฬ บึงกาฬ
4 เด็กหญิงณัชชา อินทะนาม
เด็กหญิงลลิตา ชาวชายโขง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
5 เด็กชายกฤตวรัญ ชอบสูงเนิน
เด็กชายปริวรรต ชฎาทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
6 เด็กหญิงณัชชา อินทนาม
เด็กชายวัชรพล ริยะบุตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
7 เด็กหญิงติชิลา บึงราษฎร์
เด็กหญิงลลิตา ชาวชายโขง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย