รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นางสาววชรภรณ์ ดงเสือ
นางสาวปิยะธิดา บัวมาศ
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
2 นางสาวปาลิตา สินสุไม
นางสาวธรีรัตน์ ราชพันธ์แสน
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
3 นางสาวศิริวรรณ พวงมาลา
นางสาวจินดารัตน์ นิจจำนงค์
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
4 นางสาวยุพา วรคันธ์
นางสาวจุฬารัตน์ ชายันติ
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
5 นางสาวมาติการ์ โคคำ
นางสาวปริญญาภรณ์ แสงโนลาด
โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
6 นางสาวผกาทิพย์ โพธิ์งาม
นางสาวเสาวลักษณ์ รองหานาม
โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
7 นายพีรพัฒน์ มาราศรี
นายมีคาร์ จันทรา
บึงกาฬ​ บึงกาฬ
8 นายธีรศักดิ์ พันหล้า
นายจักรภัทร คำพิชชู
บึงกาฬ​ บึงกาฬ
9 นายปุญญพัฒน์ ศรีลาพัฒน์
นายปารเมศ ยุทธหาญ
บึงกาฬ​ บึงกาฬ
10 นางสาวเนตรชนก จันที
นางสาวกัลยา พวงแสง
ท่าบ่อ หนองคาย
11 นางสาวอิศริยา บุตรศรี
นางสาวศิวกร วงษ์คำภา
ท่าบ่อ หนองคาย
12 นางสาววาสนา คัสเตศรี
นางสาวจุไรรัตน์ ทิพวงกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย