รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562 09.00-13.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นางสาววันวิสา โยธะคง
นางสาวปิลันธกานต์ พลอยอ่ำศรี
นางสาวอธิชรา บุตรจำนง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
2 นางสาวสิมญี่ริน เต้
นางสาวศุภาพิชญ์ หองทองคาน
นางสาวศิโรมณี เจริญชัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
3 นายณัฐพงศ์ แทนกลาง
นายวัฒนา ประพฤติตาม
นางสาวจิตติมา อาษาทำ
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
4 นางสาวพิชญ์สินี เพชรแก้วมหาภิญโญ
นางสาวสิริธร แพงศรี
นางสาวผกายมาศ สัตนันท์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
5 นางสาวกชนิภา สุดวิไว
นางสาวผกายกาญจน์ ชาวสวน
นางสาวนาถนิภา แก้วบุดดี
บึงกาฬ​ บึงกาฬ
6 นางสาวกุสุมา ยะสุนทร
นางสาววรารัตน์ บัวระพา
นางสาวศิรินันท์ ศิริมาตร
ท่าบ่อ หนองคาย
7 นางสาวกัลยา เจริญพวง
นางสาวนารา ชูรัตน์
นางสาวอาทิติยา ไววุฒิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย
8 นางสาวสุชานาฎ วงศ์หาริมาตย์
นางสาวนารี สิทธิชัย
นางสาวสุชานาฎ วงหาริมาตย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย