รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ ROV
- ระดับมัธยมศึกษา
15 สิงหาคม 2562 9:00 – 16:00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีแก้ว
เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์ล้วน
เด็กชายพลวัฒน์ ไชยะพา
เด็กชายกิตติพศ สีโยธี
เด็กชายภัทรพล แสงเทียน
เด็กชายนิกฤตติ แซ่อึ๊ง (สำรอง)
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ หนองคาย
2 นายพลเชฏฐ์ ปรีบุญพูล
นายกล้ายุทธ พิชัยเชิด
นายอนันยศดิ์ ประจง
นายปองศักดิ์ แพงสุดโท
นายรัชชานนท์ สัตย์นาโค
อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
3 นายสามเณรเทพนิมิต โอ้ขาบุตร
นายสามเณรกลยุทธ โอตพล
นายสามเณรธวัชชัย หมอแพทย์
นายสามเณรยุทธศักดิ์ ศรีบุญ
นายสามเณรสุรเชษฐ์ ดวงดี
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
4 นายศุภณัฐ สุวรรณศรี
นายจรัญ ธาตุไพบูรณ์
นายวิลาศ กิ่งวาจา
นายธัชพรรณ จันทราช
นายวฤทธิ์ จัทรมณี
น้ำสวยวิทยา หนองคาย
5 นายอดิเทพ ทวยจันทร์
นายเกษมสัณช์ อุตสาห์
นายวัชธชัย ชัยมุงคุณ
นายนฤเบศร์ ภารไสว
นายปิยวัฒน์ ผดุงพันธ์
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
6 นายกรกฎ ก้องกฤตย์
นายณัฐพงษ์ ศรีสุนทร
นายสิทธชัย วัชเดช
นายเจษฎา พนาลิกุล
นายอธิพงษ์ ทิพย์วงษ์ษา
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย
7 นายเจษฎา ตาพาว
นายภานุวัฒน์ พรหมบุญศรี
นายธนกฤต นามประเสริฐ
นายศรัณ ณ หนองคาย
นายอภินันท์ ราชรองเมือง
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย
8 นายกิตติพงษ์ พรมมงคล
นายนครินทร์ มนตรี
นายพาววินทร์ คำไล้
นายวัชชิระ พานผา
นายธนภูมิ หาวงค์
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู
9 เด็กชายปิยโรจน์ ดอนละคร
เด็กชายศิรสิทธิ์ เดชไกร
เด็กชายกฤษณะ บัวชาบาล
เด็กชายสรศักดิ์ คำเหลือ
เด็กชายธีรวัฒน์ คงทัน
เด็กชายตนุภัทร จันทร์ประเสริฐ (สำรอง)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
10 นายนายอนุรักษ์ เสาวโค
นายนครา สุวรรณรอด
นาย ณัฐวุฒิ บรรดาศักดิ์
นายสุดทวีป เข็มศิริ
นายจักรภัทร ทับไทร
นาย (สำรอง)
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
11 นายนรินทร์โชติ วิเวก
นายธันวา แถนชาดา
นายอดิศร สุวรรณ
นายธนภัทร บุญอาจ
นายมกร คำเพชร
นายฉัตรมงคล โททวง (สำรอง)
นาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู
12 นายทิชากร พิมพา
นายฉัตรชัย เนียมหอม
นายวัชรพล จันทะเเจ่ม
นายณัฐวุฒิ ปาเต๋
นายภูมินทร์ จันทะดี
นายธนะยชญ์ ชากำนัน (สำรอง)
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
13 เด็กชาย นวพล เส็งดอนไพร
เด็กชายธนากร ธีระนุกูล
เด็กชายนพรุจ ภูมี
เด็กชายอาทิตย์​ พิมพ์พักตร์
เด็กชายนิติภูมิ ปาสาติ
ท่าบ่อ หนองคาย
14 นายศิวกร ฟุ้งเจนโชคเจริญ
นายวรรธนัย ศิลากากิ
นายณัฐพร เรืองสุข
นายเจษฎา คงเล็ก
นายอานุภาพ สีหามาตร
นายอัมรินทร์ เลิศวิชญกมล (สำรอง)
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
15 นายณัฐพล บุญที
นายเศรษฐสิทธิ์ พันจิตร
นางสาวณปรายฟ้า แสงราช
นายเวชพิสิฐ ตรีพิพิธ
นายเกรียงไกร พนาลิกุล
นายศักดิ์สิทธิ์ ด้วงกลาง (สำรอง)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย
16 นายเทวดา เณรฐานันท์
นายอัครวิชญ์ มาสขาว
นายสุวิจักรษณ์ แดนเขต
นายปารเมศ วรรัตน์
นายปฐมพงษ์ พันธุสันต์
นายชำนาญ มะหาแก้ว (สำรอง)
บึงกาฬ บึงกาฬ
17 นายยุทธนา ศรีวิลัย
นายวรวิทย์ หมื่นภักดี
นายวานุพันธ์ ทูลฉลอง
นายวิชิตชัย บุญวงค์
นายรงคเทพ หินโคกกรวด
นายธีรวัฒน์ มณีรัตน์ (สำรอง)
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย
18 นายภาณุวิชญ์ ปัสสาโท
นายสิทธิโชค จิระพรกุล
นายพัฒนเกียรติ กลางสวัสดิ์
นายธวัชชัย เยี่ยมพนมคุณ
นายธัญวัฒน์ พิพวนนอก
อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
19 นายณัฐสิทธิ์ ชาบัญ
นายชานนท์ เชื้อขำ
นายธนวัฒน์ พิลาชาติ
นายพงศกร ศรีผา
นายสุรเกียรติ บุญเลิศ
นายพลากร โมทนา (สำรอง)
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
20 เด็กชาย ณัฏพร นามเเก้ว
เด็กชายชวิศ มหาวัน
เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัดสอน
นาย พีระวิชญ์ เเก้วอินตา
เด็กหญิงมัสยา ตันกูล
ท่าบ่อ หนองคาย
21 นายธนากร วีระศักดิ์
นายศรันย์ ซุ่นเส้ง
นายภูวรินทร์ พลภักดี
นายภัคพงษ์ ต่อมแก้ว
นายวุฒิชัย วงศ์ษาคม
นายไชยพศ เวธิตะ (สำรอง)
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
22 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จำรูญรัตนากุล
นายพิเชษพงศ์ อารีรมย์
นายกฤษฎา ญวนแปลง
นายถาวร วิเศษอุตร
นายอติราช แสงจันทร์ทิพย์
บึงกาฬ​ บึงกาฬ
23 นายนราวิชญ์ ประทานทรัพย์
นายอภิวัฒน์ แก้วกำ
นายกฤษกร โพนสงคราม
นายเจษฎา โคตรพันธ์
นายปริยพนธ์ จันทร์อุดม
นายภานุพงศ์ เพียสุริยวงษ์ (สำรอง)
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
24 นายวรายุ เวียงคำ
นายศุภณัฐ พูลศิริ
นายเจษฎาภรณ์ ชีชาพรหม
นายปรีดา มังษี
นายเมธา ทิพย์​สมบัติ
นายศุภโชค บัวเงิน (สำรอง)
ท่าบ่อ หนองคาย
25 วายุ ยามมา
ธนพล ครรลัย
จักรกฤษ ลุนอุบล
พีรณัฐ อินทชัย
เชาวัฒน์ หาริกุล
วิศิษฎ์ บุศราคัม (สำรอง)
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนองคาย
26 กฤษฎา บุดดา
อนุชัย ภิรมย์ไกรภักดิ์
ธนพร ระวิเวท
ธนนันท์ ชัยโพธิ์
บัณฑิต เบ้าสิงห์สวย
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนองคาย
27 ธนัช ถึงเพ็งพันธ์
ธรรมธร สุนทรวงษ์
นิรุต จุมพล
ปริญญา ปานแหลม
อธิชา แกมภู
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนองคาย
28 นายธนากร แก่นสาร
นายธนเสฏฐ์ ตรีพรวสุชัย
นายธนบดี ประนมศรี
นายกฤตภัค นามพิมูล
นายศุภโชค เหลาโพธิ์
นายณัฐวุฒิ ถิ่นสีฐาน (สำรอง)
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
29 นายณัฐสิทธิ์ ชาบัญ
นายชานนท์ เชื้อขำ
นายธนวัฒน์ พิลาชาต
นายพงศกร ศรีผา
นายสุรเกียรติ บุญเลิศ
นายพลากร โมทนา (สำรอง)
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
30 เด็กชายกฤตชนะ พรหมหิตา
เด็กชายกิตติพันธ์ ทัศดรกุลพัฒน์
เด็กชายสหพล พรหมศร
เด็กชายณัฐพันธุ์ ชาบัญ
เด็กชายพงศ์เศรษฐ์ เรืองวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
31 เด็กชายกริษฐา ทองสังวรณ์
เด็กชายอัครพล ตีกา
เด็กชายกฎษฏิ์ธนทัต อุดามาลย์
เด็กชายกฤตพล จู๋ยืนยงค์
เด็กชายพสิษฐ์ วงษ์ลิขิตเลิศ
เด็กชายศิระ จันทร์นาง (สำรอง)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
32 เด็กชายภานุวุฒิ พิมโยธา
นายวรากร หมานโส๊ะ
นายดนุพร นิตะพัฒน์
เด็กชายกรวิชญ์ ลบแย้ม
เด็กชายชนันวิทย์ บุญกว้าง
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
33 เด็กชายตรัยรัตน์ พรมมี
เด็กชายนฤบดินทร์ แป้นงาม
เด็กชายชนะพล สมานมิตร
เด็กชายพณิชพล เคียงวงศ์
เด็กชายศิริโรจน์ ก้อนทอง
เด็กชายณัฐพล แสงจันทร์ (สำรอง)
เลิศปัญญา บึงกาฬ
34 นายภูตะวัน วงศ์ประชา
นายอนุรักษ์ ราชบุตร
นายกิตติศักดิ์ มณีสุทธิ์
นายอภิชัย สำเนียง
นายเจษฎา ปานิเสน
หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
35 นายเจษฏา ปานิเสน
นาย๓ูตะวัน วงศ์ประชา
นายอนุรักษ์ ราชบุตร
นายกิตติศักดิ์ มณีสุทธิ์
นายอภิชัย สำเนียง
นายกฤษฎี มณีแสน (สำรอง)
หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
36 นายอนุลักษณ์ จันทะสุรีย์
นายพงศ์พิสุทธิ์ สุทธิแพทย์
หนองคายวิทยาคาร หนองคาย