รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ SPEED DRIFTER
- ระดับมัธยมศึกษา
16 สิงหาคม 2562 9:00 – 16:00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายจิระพงษ์ วงษ์เชียงขวาง
นายพีรพัฒน์ บรรจงเลิศ
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ
อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
2 นายเอกภพ พิลาคง
นายพลรัตน์ โพชะดี
นายปุณยวัจน์ จิตติวัฒน์
อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
3 นายสามเณรพสุนันท์ สมศรี
นายสามเณรธีรภัทร์ ควรคำ
นายสามเณรนพรัตน์ บัวคอม
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
4 นายสามเณรรุ่งฤทธิ์ไกร ไชยตะมาตย์
นายสามเณรอติเทพ เกื้อบำรุงทรัพย์
นายสามเณรภูชิสะ สมศรีแก้ว
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
5 นางสาวนงค์ลักษณ์ มะลิซ้อน
นางสาวจุฬามณี กรมวังก้อน
นายศุภณัฐ เดชการ
ท่าบ่อ หนองคาย
6 สุริยา เสาศิริ
ชัยพร จำปาเรือง
หิรัณย์ เศษสม
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนองคาย
7 เด็กชายราเมศ ปุณขันธุ์
เด็กชายภูวเดช เรืองดิษฐ์
เด็กชายพงศ์เศรษฐ์ เรืองวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
8 เด็กชายธนาคิม พลดงนอก
เด็กหญิงพิชญากร หยั่งบุญ
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จันทะกลาง
เลิศปัญญา บึงกาฬ