รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การประกวดตกแต่งตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
16 สิงหาคม 2562 09.00-16.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กชายวิชยุฒม์ บุตรศรีภูมิ
เด็กหญิงฐิติกัลยา เอกตาเเสง
เด็กหญิงฐิติมล สาค่อง
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
2 เด็กชายภูมิณรินทร์ ทองคำ
เด็กหญิงตติยาภรณ์ นาดีไพร
เด็กหญิงอนุสรา เต็มสูงเนิน
ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย
3 เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวเปือย
เด็กหญิงปลายฝน ภูทองเงิน
เด็กหญิง ปทิตตา บัวใหญ่รักษา
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
4 เด็กหญิงพริบพันดาว พะมณี
เด็กหญิงกษิตินาถ เตียวศิริชัยสกุล
เด็กหญิงรัญญาพร แก้วฝ่าย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
5 เด็กหญิงบัณพร อดุลโภคาธร
เด็กหญิงธนพัทธ์ ชัยอมรไพศาล
เด็กหญิงณัฐวิกา โทนขุนทด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
6 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน บุญทวี
เด็กหญิงกมลนันท์ โรคน้อย
เด็กหญิงธัญชญา เงินกอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย