รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ประกวดแฟ้มสะสมผลงาน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(สมัครและส่งผลงานภายในวันที่31 กรกฎาคม 2562)
15 สิงหาคม 2562 (เข้ารับรางวัล)
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นางสาวมัลลิกา โพธิ์ศรีดา
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
2 นายวิทวัส ศรีคอนซ้าย
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา หนองคาย
3 นางสาววรรณวิษา ปัดกอง
น้ำสวยวิทยา หนองคาย
4 นางสาวอาทิตยา กล้าหาญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
5 นางสาวปณิดา สรวงศิริ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
6 นางสาวคคนางค์ กันจันทร์
ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
7 นางสาวนิตย์รดี แทนไธสง
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย
8 นายจักรรินทร์ สิงห์ศิลป์
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา หนองคาย
9 นางสาวศุภิดา ภาคภูมิ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
10 นางสาวพิชญภัส อริยะนภากุล
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
11 นางสาวอรวิการ์ ชาวนาฮี
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
12 นางสาวกัลญาณี แก้วสีบุตร
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
13 นายสิทธิชัย ชะเอม
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
14 นางสาวเตชินี สีหาจักร์
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา หนองคาย
15 นางสาวสิริกัญญา ป้องเทพ
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา หนองคาย
16 นางสาวนุสรา บุญกอง
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา หนองคาย
17 นางสาวบุษบา สราพิมพ์
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา หนองคาย
18 นางสาวสลิลเกตน์ เอื้อเปรมจิต
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
19 นางสาววรรษชล ส่งศิริ
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
20 นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
21 นายชยุต พูลเพ็ชร์
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
22 นายพีรณัฐ ฉัตรรักษา
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
23 นายวิศรุต แซ่ลี้
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
24 นางสาวสุจิตตรา ใหม่น้อย
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
25 นางสาวชวัลรัตน์ เพชรดี
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี
26 นางสาวธิดาภรณ์ เวียงคำ
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา หนองคาย
27 นายปรพิพัฒน์ แก่นพุฒ
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร