รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การประกวดถ่ายภาพดิจิทัล หัวข้อ "วิถีอิสาน"
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กหญิงบัณฑิตา แสนกุล
ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
2 เด็กชายอลงกต บุญนิตย์
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
3 เด็กชายราเมศ ปุณขันธุ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
4 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นรสาร
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
5 เด็กชายนวมินทร์ ยาปัญยะ
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
6 เด็กหญิงอลิสชา ศรีดาบุตร
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
7 เด็กชายไกรวิชญ์ ตั้งตระกูลชัยยะ
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
8 เด็กหญิงณัฐมน แสงลี
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
9 เด็กชายธีร์ธวัช โสภิพันธ์
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
10 เด็กหญิงกัลย์สุดา วรกฎ
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
11 เด็กหญิงพิมพ์รติ เก่งทันกาล
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
12 เด็กหญิงณัฐรดาทิพย์ ทับทิม
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
13 เด็กชายอติวิชญ์ นามเดช
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
14 เด็กหญิงวนัสสุดา แก้วมีศรี
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
15 เด็กหญิงศศินันยา แก้วลอดหล้า
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
16 เด็กชายหัฏฐกร จันทะชา
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
17 เด็กชายชนาธิป สารบาล
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
18 เด็กชายสรวีย์ อินหนอง
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
19 เด็กหญิงศศินันธา แก้วลอดหล้า
โรงเรียนสว่างแดนดิน สกลนคร
20 เด็กชายกฤษฎา อยู่งาน
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
21 เด็กชายคมชาญ วระมูล
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
22 เด็กหญิงกรกมล นันนิยงค์
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
23 นางนับทอง กองสมบัติ
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย