รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์หัวข้อ "หนูน้อยวิทยาศาสตร์"
- ระดัยประถมศึกษาปีที่ 1-3
15 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กชายวรนน สุวรรณรัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
2 เด็กชายชวัลวิทย์ อ่างมัจฉา
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
3 เด็กชายแทนคุณ ตันตระกูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
4 เด็กชายพศิน ไตรเพิ่ม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
5 เด็กชายภัทรพล ปริวัตรปรีชา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
6 เด็กชายอาณกร ชินอ่อน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
7 เด็กชายณัฐกรณ์ เศษจำปา
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
8 เด็กหญิงอัฐภิญญา พิมพ์ทรัพย์
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
9 เด็กหญิงเกวลิน ผลเหลือ
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
10 เด็กหญิงปัทมาพร รวมสิน
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
11 เด็กหญิงญาดา หนองโยธา
เทศบาล5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
12 เด็กชายจิณภัทร เพียผ่าน
เทศบาล5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
13 เด็กหญิงเข็มจิรา เพ็งแพง
เทศบาล5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
14 เด็กชายก้องกฤษพิพัฒน์ อักษร
เทศบาล5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
15 เด็กชายกนกศักดิ์ เพชรเรียง
เทศบาล5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
16 เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีอุทธา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น