รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์หัวข้อ "วิทยาศาสตร์น่ารู้"
- ระดัยประถมศึกษาปีที่ 4-6
15 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กชายวีรพงศ์ เอาหานัด
โรงเรียนเทศบาล1 สว่างวิทยา หนองคาย
2 เด็กชายพงศธร นาคคำ
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
3 เด็กชายเศรษฐ์ศิวัส คะดิษฐ์
โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก หนองคาย
4 เด็กหญิงกุลจิรา ผลิปัญญา
เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
5 เด็กชายฉัตรชานนท์ ทาพงษ์
โรงเรียนเทศบาล1 สว่างวิทยา หนองคาย
6 เด็กหญิงภัทราพร พรมคำ
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
7 เด็กหญิงนิชนันท์ นนทปัญญา
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
8 เด็กหญิงนัทชฎาภา ปราบคนชั่ว
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
9 เด็กชายณิชคุณ อ่างมัจฉา
โรงเรียนบ้านม่วง หนองคาย
10 เด็กหญิงศิรินทรา หลาวเพ็ชร
เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
11 เด็กชายนัทธกรณ์ ศรีพะลาน
เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
12 เด็กชายศศธร เพ็งหมุ่ย
เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
13 เด็กหญิงนุชนาฏ มาตะคุ
เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
14 เด็กชายศศธร เพ็งหมุ่ย
เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี
15 เด็กหญิงนิจจารีย์ จิรัคคกุล
โรงเรยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น
16 เด็กหญิงตุลยดา แก้วตา
โรงเรยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น
17 เด็กหญิงปุณิกา ศรีสุนนท์
โรงเรยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น
18 เด็กหญิงธัญรัตน์ พิมพ์เครือ
โรงเรยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น
19 เด็กชายก้องภพ ศรีอุทธา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น