รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "วิทยาศาสตร์กว้างไกลประเทศไทยก้าวหน้า"
- ระดัยมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
15 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายสามเณรณรงค์ชัย นาไพรวัลย์
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
2 เด็กหญิงพรธีรา พ่วงนาง
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
3 เด็กชายลัทธพล เหล่าดิ้ม
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
4 เด็กหญิงกาญจน์รวี ดีทอง
ท่าบ่อ หนองคาย
5 เด็กชายศุภกร แสงนอร
บึงกาฬ บึงกาฬ
6 เด็กชายทีปกรณ์ นามนตรี
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
7 เด็กหญิงรติมา ดวงอินทร์
บัวเชดวิทยา สุรินทร์
8 เด็กหญิงสุจิตรา บรรณารักษ์
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
9 เด็กหญิงกาญจนาภา ใยปางแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
10 เด็กชายธนพล สลวยแสง
ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย
11 นายสามเณรธีรศักดิ์ โคตรปัญญา
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
12 นายสามเณรรังสรรค์ วงค์กระโซ่
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
13 นายสามเณรจิรายุ บุญอุ้ม
โรงเรียนวัดโกเสยเขต หนองคาย
14 เด็กหญิงณัฐกมล สังกะ
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
15 เด็กหญิงโมทนา โม้เวียง
ท่าบ่อ หนองคาย
16 เด็กหญิงมัสยา ตันกูล
ท่าบ่อ หนองคาย
17 เด็กหญิงณัฐกฤตา อรรถิวลัย
บึงกาฬ บึงกาฬ
18 เด็กหญิงณัฐธิชา คำสุข
บึงกาฬ บึงกาฬ
19 เด็กหญิงทิตาธร กอบุตร
บึงกาฬ บึงกาฬ
20 เด็กหญิงสิรินยา โนนชา
บึงกาฬ บึงกาฬ
21 เด็กหญิงชุติกาญจน์ น่าเนตร
บัวเชดวิทยา สุรินทร์
22 เด็กชายธนภัทร อวิรุทธ์ชีวิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
23 เด็กหญิงกิรณา เผชิญบารมี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
24 เด็กชายศุภวงศ์ โชติเจริญสุวรรณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
25 เด็กหญิงสุพิชญา ทองโคตร
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี