รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
15 สิงหาคม 2562 09.00-13.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายวิศวะ ศรีสะอาด
นายอนุชิต จันดาหาร
นายริปูสันต์ สีน้อยขาว
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
2 นางสาวฐิติมาภรณ์ ศรีจันทร์
นางสาวธัญญาพร ลาหลง
นางสาวอรวรรณ จันทร์สด
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
3 นางสาวธัญสุดา กองทอง
นางสาวนิศากร บัวมาศ
นางสาวพรปวีณ์ จำปาหอม
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
4 นางสาววิมลสิริ นามหนวด
นางสาวธัญญารตน์ คำยา
นางสาวทักษอร ศรีหวัง
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
5 นายพุทธิพงศ์ สาสีรัตน์
นายอธิวุฒิ ใสสะอาด
นายวิทยา พรมสิงห์
น้ำสวยวิทยา หนองคาย
6 นายณัทณิชา ซุยเสนา
นายจิรสุดา พินทา
นางสาวประภาพร นามแก้ว
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
7 นายพงศธร จันปลิว
นายไชยา เพียมะณี
นางสาวนิจวิภา สูตรไชย์
นาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู
8 นายภราดร เมาแรด
นางสาววิมลสิริ ร่มศรี
นางสาวอรสา จารยุ้ย
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู
9 นายวศิน คุณความดี
นายปกรณ์ อภิลา
นางสาวพิยดา กองศูนย์
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
10 นางสาววรัญญา หาฤทธิ์
นางสาวทิตญา แต่งตั้งลำ
นางสาวกุลสตรี จันทรัตน์
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย
11 นางสาวนิยะดา หลาบกลาง
นางสาวสมปรารถนา ทองนพคุณ
นางสาววรรณนิภา วงศ์หาริมาตย์
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
12 นายไกรวิชญ์ โสภาจันทร์
นางสาวจุฑาทิพย์ พรมมีพันธ์
นางสาวญาดา ทรัพย์นา
หินโงมพิทยาคม หนองคาย
13 นางสาวชลธิดา รัตนสงคราม
นางสาวสุพินตา เอกอาษา
นางสาวฮานาน แก้วชัย
บึงกาฬ​ บึงกาฬ
14 นายณรงค์ฤทธิ์ คำดี
นายกอบชัย มานิล
นางสาวจุฑามาศ วรเดช
ท่าบ่อ หนองคาย
15 นายภาณุวิชญ์ คชมิตร
นางสาวทิพย์สุดา สมรูป
นางสาวทิพย์ญาดา บ้งทัด
ท่าบ่อ หนองคาย
16 นายณัฐิวุฒิ แสวงดี
นายทิเบต มูลเพ็ญ
นางสาวกัญจน์รัตน์ อินทร์แปลง
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
17 นางสาวพีรพรรณ บุตรน้อย
นางสาวชลดา โรจนไพศาล
นายอรรถนนท์ จุลฑา
ท่าบ่อ หนองคาย
18 นายประกาย เทากระโทก
นายอานนท์ เหล่าโดน
นายจักรี โพธิ์บัณดิษ
บึงกาฬ บึงกาฬ
19 นายธนาวุฒิ แวงวรรณ์
นายอภิลักษณ์ ภูศรีฤทธิ์
นางสาวปภัสสร อุตรา
โรงเรียนเซิมพิทยาคม หนองคาย
20 นายศักรินทร์ ชัยจันทร์
นางสาวปัทมพร บุญญาพัฒนาพงศ์
นางสาว ฐิติกานต์ เหมะธุลิน
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
21 นายพีรพัฒน์ ไชยศรีหา
นายศิวนาถ ศรีทะนัง
นายกฤษดา ชมภูพื้น
ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
22 นายโอกี้ นากามูระ
นายนนธิชัย โพศิริ
นายรชต แก้วศรีหา
ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
23 เด็กหญิงธัญพร หวางอุ้น
นายปริญญา กองสะดี
นายบุญญาฤทธิ์ ลือเลื่อง
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี
24 นายพิทักษ์ชัย ใจมาลา
นางสาวปิ่นบังอร เทพเสน
นางสาวทิพย์ประภา จันตะนี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย
25 นายกฤษณะ สูงสุมารย์
นายชัยสิทธิ์ โพละเดา
นายชินวัฒน์ ภานุรัตน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย
26 นางสาวฐิติมา ศาลาทอง
นางสาวมุทิตา บรรณารักษ์
นายณัฐพงษ์ สุขภิบาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย
27 นายคัมภีร์ คำเรืองศรี
นางสาวอริศา กะมล
นางสาวอารยา คำโคกศรี
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู
28 นายปกรณ์ชัย พนาลิกุล
นายธีรวัฒน์ สุวัตร
นายภูรินทร์ คำค้อ
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย