รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ศิลปศาสตร์ มข วนค"
- ระดับปริญญาตรี (รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย)
15 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นายณัฐวุฒิ ขวัญจำเริญ
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
2 นายภัทรภูมิ ศรีกัน
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
3 นางสาวภิญญดา ธีระนุกูล
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
4 นายณััฐวัตร นามบุรี
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
5 นางสาวฐิติยา มีลา
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
6 นางสาวเยาวธิดา ทาพลงาม
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
7 นางสาวกรศิริ แจ่มใส
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
8 นายนาวิน โต๊ะชาลี
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
9 นางสาวสุวพิชชา หอมชาลี
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
10 นางสาวธัญพร ศีรวิสาน
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
11 นางสาวปิยะรัตย์ ดารา
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย
12 นางสาวปฐมาวดี ศรีสกุล
คณะศิลปศาสตร์ หนองคาย