รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)
- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า
*โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น
15 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กชายสิทธิกร ฉาไธสง
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ถุงแก้ว
เด็กชายนราธิป พรหมประกาย
ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
2 เด็กชายวรายุทธ วุฒิพรหม
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุวรรณไตรย์
เด็กหญิงเพชรมุกดา ชัยบุตร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
3 เด็กหญิงนฤมล จันทนา
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แข็งเขา
เด็กหญิงสายรุ้ง ชัยแก้ว
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
4 เด็กชายศิวัฒน์ ปุสารัมย์
เด็กหญิงณัฐรดี ธงอาษา
เด็กหญิงณาพิฏฏา ชายขาว
กัลยาณวัตร ขอนแก่น
5 เด็กหญิงฐิติมา ชัยเนตร
เด็กหญิงชญานุตน์ องคนุสสรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
6 เด็กหญิงณัชชา อุษณีย์งามเจริญ
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ดวงแก้ว
เด็กหญิงคุณานนท์ พนินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
7 เด็กหญิงภคพร ทุ่งฝนภูมิ
เด็กหญิงภัสนันท์ ประจน
เด็กหญิงเสน่ห์นภา นนศิริ
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อุดรธานี
8 เด็กหญิงวรรัตน์ คงน้อย
เด็กหญิงนภัสวรรณ หมื่นแก้ว
เด็กชายสิงหโรจน์ วีระมโนกุล
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
9 เด็กหญิงจานุภา ฝ่ายหมื่นไวย์
เด็กหญิงโยษิตา วิจารณรงค์
เด็กหญิงสุภพัชร์ ธรรมวงศา
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย