รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)
- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
*โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น
15 สิงหาคม 2562 09.00-12.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 นางสาวนภัส สุยะ
นางสาวกฤตยา สุคำภา
นางสาวธัญญาลักษณ์ ภณศักดิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
2 นางสาวรัตติกาล โคตรพันธ์
นางสาวณุญามาศ จันทชำนิ
นางสาวกนิษฐา นพเก้า
ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
3 นางสาว คาธารีนา โชลทีส์เสค โชลทีส์เสค
นางสาวชาญทิ ชัยทาน่า จงรักษ์
นางสาวทักษณีย์ อ่อนเค
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
4 นายทักษิณ ศรีมงคล
นายธวัชชัย สัพโส
นายเนตินายก์ แต้มกลางวิเชียร
บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
5 นายอิทธิพล ประทุมชัย
นางสาวจุฑามณี เสาะสิทธิ์
นางสาวสิริธรณ์ ล่ามแขก
โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
6 นางสาวสุนิสา พลสุข
นางสาวอรปรียา รักษาวงษ์
นายพิทักษ์ โพธิราช
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
7 นางสาววนิดา กิจประเสริฐ
นางสาวอาทิติยา ไววุฒิ
นายนรสิงห์ บุพโต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาบ หนองคาย
8 นางสาวรุจิรา ชาภักดี
นางสาวชลลดา จันทะบาง
นางสาวประพัชชา สุขล้าน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี
9 นางสาวพรรณพษา พิลา
นางสาวธิติยา นาลา
นางสาวลินดา ครูสแซงค์
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
10 นางสาวอนัชชา มีถม
นางสาวเจษฎภา โฮมคำจันทร์
นายหัสพงศ์ เดชอินทรานารักษ์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น