รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อกิจกรรม: การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน
15-16 สิงหาคม 2562 09.00-16.00 น.
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด เอกสารยืนยัน
1 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงศ์ประชุม
เด็กหญิงทรรศนีย์ บุญมี
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองคาย
2 เด็กชายสงกรานต์ พรมรักษา
เด็กชายแทนคุณ ยาตาล
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองคาย
3 เด็กชายศิวะ โสภาเวทย์
เด็กชายธนพันธ์ คงปราโมทย์
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค หนองคาย
4 เด็กชายพลศรุต ภูมิเพช็ร์
เด็กชายเจษฏา หิณะสุทธิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค หนองคาย
5 เด็กชายวัชรากร แก้วคุณเมือง
เด็กชายปภังกร พลรัตน์
โรงเรียนบ้านเวียงคุก หนองคาย
6 เด็กชายอดิรุจ สีคันธร
เด็กชายวิทวัฒน์ แก้วคุณเมือง
โรงเรียนบ้านเวียงคุก หนองคาย
7 เด็กชายอภิชาต บุบผาชาติ
นายอนุวัตร บุปผา
โรงเรียนบ้านเวียงคุก หนองคาย
8 เด็กหญิงอมรรัตน์ กองแสน
เด็กหญิงณัฐชา เทพรัตน์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองคาย
9 เด็กหญิงศิริวรรณ จันทวงษ์
เด็กหญิงพรทิพย์ มีเบ้า
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองคาย