ประกาศ!! ทุกกิจกรรมจะปิดรับสมัครภายใน

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 หรือเมื่อจำนวนผู้สมัครเต็ม คลิกสมัคร


งานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 “KKU Nong Khai Fair 2019”

 

งานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

ประจำปี 2562

KKU Nong Khai Fair 2019”

15-18 สิงหาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

1.  หลักการและเหตุผล

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการสู่โรงเรียนต่างๆ และบุคคลภายนอกในเขตภาคอีสานตอนบน และที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสำนึกในบทบาทหน้าที่ของสถานการศึกษาชั้นสูง รวมทั้งนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม โดยการให้ความรู้ทางวิชาการในแขนงสาขาวิชาต่างๆ การจัดเวทีในการแสดงความรู้ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดคุณประโยชน์แก่เยาวชนไทยมากยิ่งขึ้น มหกรรมการแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ จึงเป็นเวทีที่จะแสดงถึงความรู้ความสามารถของเยาวชนและคนไทยที่จะสามารถพึ่งพาองค์ความรู้ของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ         เพื่อแข่งขันในเวทีโลกได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดและงานวิจัยเพื่อการต่อยอด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศได้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความสามารถและผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานวิจัย การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และผลงานต่างๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฐานะสถาบันศึกษาชั้นสูงในการพัฒนาความรู้และวิทยาการ

2.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกได้ทราบเกี่ยวกับผลผลิตทางวิชาการที่มีคุณภาพจาก         การพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของชาติ

2.3 เพื่อการบูรณาการความคิดทางการศึกษา การใช้ชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคม การเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

2.4 เพื่อให้โครงการสัปดาห์วิชาการและโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม

2.5 เพื่อเป็นเวทีใช้แสดงความรู้ ความสามารถ ผลงานด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

2.6 เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนท้องถิ่นด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในแขวงวิชาต่างๆ

 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในเขตอีสานตอนบน จำนวน 10,000 คน

            3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในเขตอีสานตอนบนที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการในแขวงวิชาต่างๆ ได้

 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกได้ทราบเกี่ยวกับผลผลิตทางวิชาการที่มีคุณภาพจากการพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของชาติ

4.2 มีการบูรณาการความคิดทางการศึกษา การใช้ชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคม การเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

4.3 สร้างเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม

4.4 นักเรียนและนักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ ผลงานด้านวิชาการที่พัฒนาขึ้นจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

4.5 นักเรียนและนักศึกษาได้เสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนท้องถิ่นด้านวิชาการในแขวงวิชาต่างๆ

          4.6 นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงาน สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

          4.7 ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์

          4.8 เยาวชนผู้เข้าร่วมงานจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

5. รายละเอียดโครงการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 “KKU Nong Khai Fair 2019” ในระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมหลัก 4 ประเภท ได้แก่

  1. การแสดงทางวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
  2. การตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ
  3. การแข่งขันทางวิชาการ
  4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0

 

1. การแสดงทางวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ที่

ชื่อกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

สอบถามรายละเอียด

1

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

15-16 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

โทรศัพท์ : 09 6819 7551

อีเมล์ : chaysu@kku.ac.th

2

พิธีถวายพานพุ่มพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

18 สิงหาคม 2562

3

การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

15-16 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.นพคุณ บุญสิม

โทรศัพท์ : 09 8449 6239

อีเมล์ : boonsim@kku.ac.th

4

การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร

15-16 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.บังอร เหมัง

โทรศัพท์ : 08 6364 5315

อีเมล์ : bunghe@kku.ac.th

5

การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมง

15-16 สิงหาคม 2562

ดร.ภัทรานุช พนาลิกุล

โทรศัพท์ : 08 6864 6433

อีเมล์ : pattranuch@kku.ac.th

6

การโชว์นวัตกรรมด้านการกีฬา

และการออกกำลังกาย

15-16 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.ประภาพิมนต์ ปริวัติ

โทรศัพท์ : --

อีเมล์ : prapapr@kku.ac.th

7

การสกัด “ดีเอ็นเอ” อย่างง่าย

15 สิงหาคม 2562

อ.ดร.อาภากร สกุลสถาพร

โทรศัพท์ : 08 1421 1578

อีเมล์ : arpasa@kku.ac.th

8

วิทยาศาสตร์หรรษา

“บิงโกแร่ธาตุ”

15-16 สิงหาคม 2562

นายดลบรรดาล ทะสา

โทรศัพท์ : 0 4241 5600 ต่อ 49160

อีเมล์ : donbandal@kku.ac.th

9

วิทยาศาสตร์หรรษา

  - เป่าลูกโป่งหรรษา

  - เทียนดับได้ไงนะ

  - น้ำใสๆ เปลี่ยนไปแล้ว

  - เมื่อเราอยู่คนละชั้น

  - มหัศจรรย์ฟองสบู่

15-16 สิงหาคม 2562

นางสาววิลัยพร สุภธีระ

โทรศัพท์ : 08 9712 4092

อีเมล์ : wilaiporn@kku.ac.th

10

กล่องจุลทรรศน์หรรษา “โลกของสิ่งเล็กๆ”

15-16 สิงหาคม 2562

นางสาวกรกนก ไชยเสน

โทรศัพท์ : 08 7853 4055

อีเมล์ : konkch@kku.ac.th

11

การพับกระดาษแบบโอริงามิ

15-16 สิงหาคม 2562

อ.วิลัยพรรณ ปิยพงศ์พันธ์

โทรศัพท์ : 08 8561 1797

อีเมล์ : Valapi@kku.ac.th

12

การนำเสนอวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

15-16 สิงหาคม 2562

อ.ศศิวิมล เปรมไธสง

โทรศัพท์ : 08 8311 0126

อีเมล์ : sasipre@kku.ac.th

 

 

13

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ “Science Show”

15-16 สิงหาคม 2562

14

การสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

“Satit Aerobic Dance”

15-16 สิงหาคม 2562

อ.กัมปนาท ขุนลึก

โทรศัพท์ : 08 8251 1804

อีเมล์ : kampkh@kku.ac.th

15

การสาธิตการทำขนมไทย

15-16 สิงหาคม 2562

นางสาวปิยมาศ โลหะปาน

โทรศัพท์ : --

อีเมล์ : piyalo@kku.ac.th

16

เยี่ยมชมแปลงสาธิตธรรมะเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

15 สิงหาคม 2562

ผศ.มานิตย์ ผิวขาว

โทรศัพท์ : 08 0198 5807

อีเมล์ : --

17

การโชว์เครื่องบินบังคับวิทยุ  โดย ชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุ

จังหวัดหนองคาย

15-16 สิงหาคม 2562

นายจตุพล โพธิ์คำพก

โทรศัพท์ : 08 6857 5354

อีเมล์ : jatuponp@gmail.com

 

2. การตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ

ที่

ชื่อกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

สอบถามรายละเอียด

1

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

15 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.มานพ ศรีอุทธา

โทรศัพท์ : 08 1260 7730

อีเมล์ : manulism99@gmail.com

2

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

16 สิงหาคม 2562

3

การตอบปัญหาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

16 สิงหาคม 2562

อ.ดร.อภิรดี มิ่งวงศ์

โทรศัพท์ : 08 9541 2275

อีเมล์ : mi_apiradee@hotmail.com

4

การตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

16 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

โทรศัพท์ : 08 3282 8855

อีเมล์ : thanet@kku.ac.th

5

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

 

 

 

 

อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน

โทรศัพท์ : 09 5654 6116

อีเมล์ : chaamu@kku.ac.th

อ. นางสาววิภาพร  บุตรสีทัด

โทรศัพท์ : 06 3498 7853

อ. อรภิยา มณีกานนท์

โทรศัพท์ : 08 7459 6563

อ. ภควดี ไชยศิริ

โทรศัพท์ : 06 3542 6514

6

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019)

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

 

7

Business Challenge Skill

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

15 สิงหาคม 2562

นายธีรวัฒน์ พิมพ์พวง

โทรศัพท์ : 08 0585 7610

อีเมล์ : Teerawatpimpuang@gmail.com

 

 

3. การแข่งขันทางวิชาการ

ที่

ชื่อกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

สอบถามรายละเอียด

1

การแข่งขันฟุตซอลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคัพ ครั้งที่ 14

- ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

15-17 สิงหาคม 2562

อ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม

โทรศัพท์ : 09 3649 8242

อีเมล์ : nattra@kku.ac.th

2

การประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

15 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล

โทรศัพท์ : 08 9440 5466

อีเมล์ : pnatch@kku.ac.th

3

การประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด”

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

15 สิงหาคม 2562

4

การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

15 สิงหาคม 2562

อ.ดร.อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล

โทรศัพท์ : 08 1717 0616

อีเมล์ : ayuwat@kku.ac.th

5

การประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

16 สิงหาคม 2562

6

การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ ROV

- ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

15 สิงหาคม 2562

อ.ธนภัทร วงษ์คำจันทร์

โทรศัพท์ : 08 9941 8343

อีเมล์ : tanapattara@kku.ac.th

7

การแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ SPEED DRIFTER

- ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

16 สิงหาคม 2562

8

การประกวดตกแต่งตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

15-16 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์

โทรศัพท์ : 08 9133 4731

อีเมล์ : ratcma@kku.ac.th

9

การประกวดแฟ้มสะสมผลงาน

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

15 สิงหาคม 2562

นางสาวสำเริง ศรีภูมิภักดิ์

โทรศัพท์ : 08 6233 5094

อีเมล์ : sumrsr@kku.ac.th

10

การประกวดถ่ายภาพดิจิทัล หัวข้อ “วิถีอีสาน”

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

15 สิงหาคม 2562

อ.ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู

โทรศัพท์ : 0 4241 5600 ต่อ 49345

อีเมล์ : sirikarn@kku.ac.th

11

การประกวดคลิปวิดีโอนำเที่ยว หัวข้อ “วิถีอีสาน”

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

15 สิงหาคม 2562

12

การประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ศิลปศาสตร์ มข.วนค.”

- ระดับปริญญาตรี (รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)

15 สิงหาคม 2562

13

การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์

หัวข้อ “หนูน้อยวิทยาศาสตร์”

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

15 สิงหาคม 2562

อ.นฤเบศร์ แก้วคำงาม

โทรศัพท์ : 08 9235 5716

อีเมล์ : Naruka@kku.ac.th

14

การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์

หัวข้อ“วิทยาศาสตร์น่ารู้”

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

15 สิงหาคม 2562

15

การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์

หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกลประเทศไทยก้าวหน้า”

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

15 สิงหาคม 2562

16

Cover Dance Competition

- ไม่จำกัดอายุ และเพศ

16 สิงหาคม 2562

อ.กีรติ นิวรรณุสิต

โทรศัพท์ : 09 5610 3262

อีเมล์ : Keerati.niv@gmail.com

 

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0

ที่

ชื่อกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

สอบถามรายละเอียด

1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับมัธยมศึกษาต้นหรือเทียบเท่า

16 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา

โทรศัพท์ : 09 9456 4197

อีเมล์ : chatpreecha@kku.ac.th

2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

16 สิงหาคม 2562

3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์

- ระดับมัธยมศึกษาต้น

16 สิงหาคม 2562

4

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์

- ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า

16 สิงหาคม 2562

 

สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nkc.kku.ac.th/fair2019

Facebook Page สัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.facebook.com/nkc.academic