ประกาศ!! ทุกกิจกรรมจะปิดรับสมัครภายใน

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 หรือเมื่อจำนวนผู้สมัครเต็ม คลิกสมัคร


ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600 โทรสาร: 042-415699