เทคโนโลยีสารสนเทศ

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการบริหารงาน บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ห้องสมุด ช่อ วายุภักตร์

ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายด้วยเทคนิคและเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

โสตทัศนศึกษา

บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนห้องประชุม ติดตั้งเครื่องเสียง ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์งานกิจกรรมต่างๆในมหวิทยาลัย ถ่ายวีดิโอเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ภาพนิ่งงานราชพิธี ซ่อมแซมบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ออกแบบจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติมในห้องเรียนห้องประชุม