รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมและเป็นกรรมการห้องย่อยสำหรับการนำเสนอบทความวิจัย แบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งทีี่่ 20 (National Graduate Research Conference 2019) ที่อาคาร พจน์ สารสิน สำนักวิชาศึกษาท ...

วนค. ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนา...

อัพเดท: 04 มีนาคม 2562 ดู 47 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมเดินรณรงค์เชินชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 10.00 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก ต ...

ขอเชิญ อบรมการใช้ห้อง KKU SMART LEARNING...

อัพเดท: 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดู 32 ครั้ง