รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ขององค์กร ABEST 21 ที่ FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS BRAWIJAYA เมือง MALANG ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึก ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ผ ...