เอกสารเผยแพร่ความรู้


คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง "การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย"

โดย: นางสาวสุบรรณ จัตกุล

image