เอกสารเผยแพร่ความรู้


คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

โดย: นายชุมพล พุฒทอง

image