การรับเข้า

       » สอบคัดเลือกจากระบบกลาง  (Admissions) รับจากผู้สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า โดยใช้  ผลสอบ O-NET และ GAT - PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จำนวนรับและเกณฑ์การพิจารณาติดตามได้จากระเบียบการรับสมัครของ สกอ.  http://www.cuas.or.th เปิดรับสมัครเดือนเมษายนของทุกปี

        » สอบคัดเลือกจากวิธีรับตรง  ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับจากผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20 จังหวัด จำนวนรับและเกณฑ์การรับเข้าติดตามได้จากระเบียบการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดูรายละเอียดได้ที่  https://apply.kku.ac.th/  

    

       » การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ  ตามโครงการขยายโอกาสต่างๆ ของวิทยาเขต โดยรับจากผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยใช้ผลผลการเรียนเป็นเกณฑ์การคัดเลือก  ดังโครงการต่อไปนี้

            1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนเขตจังหวัดใกล้เคียง  8 จังหวัด  (หนองคาย  อุดรธานี หนองบัวลำภู  นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร เลย บึงกาฬ) โดยจะต้องมีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50  สมัครonlineได้ที่เว็บไซต์  https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/admission/

            2. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดรับนักเรียนจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งของรัฐและเอกชน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นประกาศจากเว็บไซต์   https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/admission/

             3. โครงการนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบริการสังคม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) โดยเปิดรับนักเรียนจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นประกาศจากเว็บไซต์  https://apply.kku.ac.th/   แต่ละปีการศึกษาที่มีการเปิดรับสมัคร

        » โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจสอบข้อมูลได้ที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาประจำจังหวัด