การศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน

           วิทยาเขตหนองคายมีคณะวิชาซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้นจำนวน 4 คณะ 13 หลักสูตร  ดังต่อไปนี้

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  เปิดสอน 5 หลักสูตร

       » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

       » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

       » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

       » หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  เปิดสอน 3 หลักสูตร

       » หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

       » หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์

       » หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ  เปิดสอน 4 หลักสูตร

       » หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน

       » หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

       » หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

       » หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณะศิลปศาสตร์  เปิดสอน 1 หลักสูตร

       » หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

การจัดการศึกษาและแนวทางการประกอบอาชีพ

          วิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ โดยจะรับนักศึกษาใน   12  สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

          1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะทางการประมงโดยมีการนำเทคโนโลยี เข้าไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          2.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆการพัฒนา และจัดการซอฟแวร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการฝึกงานด้านคอมพิวเตอร์สามารถประกอบอาชีพ ในด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ เว็บโปรแกรมเมอร์ นักวางระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบเว็บดีไซน์เนอร์ รวมถึงงานด้านอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

          3.  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านสถานภาพสภาวะและการจัดการขั้นพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและในเขตภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อให้มีความพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่และชุมชนในท้องถิ่นทั้งในหน่วยงานภาครัฐสามารถประกอบอาชีพใน หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นรวมถึงหน่วยงานในภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

          4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอันประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์อาหาร (ผลิตภัณฑ์จากผัก ผลไม้ ธัญชาติ เนื้อสัตว์และขนมอบ) และ ผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร (ยางพารา กระดาษ พลังงานทดแทน)นอกจากนั้นยังเน้นให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการจัดการอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเกษตร  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานที่ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆเช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การผลิตการวิเคราะห์และประเมิน การควบคุมและประกันคุณภาพ และการจัดการ

           5.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  เป็นการมุ่งศึกษาและพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็งมีระเบียบวินัยมีความเอื้ออาทร สมานฉันท์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศการพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สามารถประกอบอาชีพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเช่น นักสรีรวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา โค้ชนักวิชาการด้านสุขภาพ นักโภชนาการกีฬา  ผู้แนะนำการออกกำลังกายในฟิตเนสครู อาจารย์ ทำธุรกิจด้านสุขภาพ เช่น ฟิตเนส สปา เป็นต้น

          6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เน้นให้ความรู้แก่นักศึกษาในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค ตลอดจนวิชาในสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงาน สามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนในด้าน การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการตลาด นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว

          7.  สาขาวิชานิติศาสตร์ เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ และกฎหมายอาญาตลอดจนจนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญากฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น สามารถศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ ทนายความหรือนิติกรได้ทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน

          8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกสายงานเป็นผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่มีประสิทธิภาพเป็นบุคคลที่รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ทันสมัย เป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีในองค์การหน่วยงานภาครัฐอื่นๆและเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ดีในองค์การภาคเอกชนอื่นๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)

          9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การเงิน)  เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการนำเข้าและการส่งออกสินค้า การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้งการค้าระหว่างประเทศ สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนำเข้าทำงานบริษัทหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ, การนำเข้าและส่งออก รวมทั้งสถาบันการเงิน  ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก

          10. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศทั้งในส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจโดยพื้นฐานและในส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ การขนส่ง การนำเข้าส่งออกกฎหมายระหว่างประเทศ วัฒนธรรมข้ามชาติรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาที่ 3

          11.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้ความรู้และความชำนาญด้านการทำงานในธุรกิจจัดนำเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพมัคคุเทศก์และความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอินโดจีน เช่น ภาษาจีน ภาษาเวียดนามเป็นต้น สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจจัดนำเที่ยว มัคคุเทศก์

          12.  สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต เป็นสาขาวิชาที่เน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในวิชาชีพบัญชีทั้งในส่วนของการบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหารรวมไปถึงความสามารถในด้านการสอบบัญชี และการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ และสามารถนำความรู้ทางด้านบัญชีไปบริหารจัดการองค์กร 

          13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ  เป็นสาขาวิชาที่เน้นให้บัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน งานเลขานุการ งานล่าม นักแปล ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ