สำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
 บริการออนไลน์ คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 บริการออนไลน์ ระเบียบ ประกาศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง