สำหรับคณาจารย์และบุคลากร

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
 บริการออนไลน์  คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 บริการออนไลน์  ระเบียบ ประกาศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง